Kategori: <span>İtikad</span>

Cin-Sihir-Muska-Rabıta-Rüya-Büyü-İllüzyon İtikad Müteferrik Hususlar Soru-Cevap

Adak-Nezir İtikad Soru-Cevap

İtikad Mihrican ve Nevruz Soru-Cevap

SORU: İtikatlarından dolayı küfre nisbet edilmeyen “sahib-i hevâ”’nın vasiyeti, “Ehl-i Sünnetten olan Müslümanın” vasiyeti gibi midir? İtikatlarından dolayı küfre nisbet edilen “sahib-i hevâ” kişiler “mürted” hükmünde midir? Sahib-i hevâ hangi…

İtikad Soru-Cevap Vasiyet

İlim İtikad Soru-Cevap

SORU: Selefîlikte/Vehhâbîlikte Dini Anlayışları… CEVAP: Vehhâbîlik, doğuşundan günümüze kadar çeşitli vasıflarla nitelendirilmiştir. Çoğunlukta Vehhâbîlik, Hanbelîlik ve Hâricîlik karışımı -Ehlisünnet dışı- bir mezheb olarak tanımlanmıştır. Vehhâbîler, ayetleri sadece zâhirî manasına göre…

İtikad Selefîlik/Vehhabilik Soru-Cevap

İtikad Selefîlik/Vehhabilik Soru-Cevap

SORU: Selefîlikte/Vehhâbîlikte Tasavvuf ve Tarikat… CEVAP: Abdülvehhâb’a göre, “Tasavvuf, İslâmî olmayan bir bid’attır. Tarikat ise, başkalarını istismar etmek için bir vasıta ve mürşidin kendisini vesile ittihaz ettirmesine bir yoldur. Mutasavvıfların…

İtikad Selefîlik/Vehhabilik Soru-Cevap

SORU: Selefîlikte/Vehhâbîlikte Tevessül… CEVAP: Vehhâbîlerin inancında Tevessül, şirktir ve küfürdür. Abdülvehhâb bu hususta şöyle der: “Kendisi ile Allah arasına, kendisine tevessül edeceği, onlara yalvaracağı ve onlardan yardım isteyeceği vasıtalar koyan…

İtikad Selefîlik/Vehhabilik Soru-Cevap

SORU: Selefîlikte/Vehhabîlikte Şefaat… CEVAP: Abdülvehhâb bu hususta da İbn-i Teymiyye’ye uyar. Abdülvehhâb Rasûlullah (s.a.v)’in şefaati olduğunu, velilere, küçükken vefat eden çocuklara ve meleklere de şefaat izni verildiğini kabul eder ama…

İtikad Selefîlik/Vehhabilik Soru-Cevap