Kategori: <span>Selefîlik/Vehhabilik</span>

SORU: Selefîlikte/Vehhâbîlikte Dini Anlayışları… CEVAP: Vehhâbîlik, doğuşundan günümüze kadar çeşitli vasıflarla nitelendirilmiştir. Çoğunlukta Vehhâbîlik, Hanbelîlik ve Hâricîlik karışımı -Ehlisünnet dışı- bir mezheb olarak tanımlanmıştır. Vehhâbîler, ayetleri sadece zâhirî manasına göre…

İtikad Selefîlik/Vehhabilik Soru-Cevap

İtikad Selefîlik/Vehhabilik Soru-Cevap

SORU: Selefîlikte/Vehhâbîlikte Tasavvuf ve Tarikat… CEVAP: Abdülvehhâb’a göre, “Tasavvuf, İslâmî olmayan bir bid’attır. Tarikat ise, başkalarını istismar etmek için bir vasıta ve mürşidin kendisini vesile ittihaz ettirmesine bir yoldur. Mutasavvıfların…

İtikad Selefîlik/Vehhabilik Soru-Cevap

SORU: Selefîlikte/Vehhâbîlikte Tevessül… CEVAP: Vehhâbîlerin inancında Tevessül, şirktir ve küfürdür. Abdülvehhâb bu hususta şöyle der: “Kendisi ile Allah arasına, kendisine tevessül edeceği, onlara yalvaracağı ve onlardan yardım isteyeceği vasıtalar koyan…

İtikad Selefîlik/Vehhabilik Soru-Cevap

SORU: Selefîlikte/Vehhabîlikte Şefaat… CEVAP: Abdülvehhâb bu hususta da İbn-i Teymiyye’ye uyar. Abdülvehhâb Rasûlullah (s.a.v)’in şefaati olduğunu, velilere, küçükken vefat eden çocuklara ve meleklere de şefaat izni verildiğini kabul eder ama…

İtikad Selefîlik/Vehhabilik Soru-Cevap

SORU: Selefîlikte/Vehhabîlikte Tevhîd inancı… CEVAP: Muhammed b. Abdülvehhâb’ın görüşlerinin temelini “tevhîd inancı” teşkil eder. Ona göre tevhîd; kalp, dil ve amel ile olmalıdır ve bunlardan birisi eksik olursa kişi Müslüman…

İtikad Selefîlik/Vehhabilik Soru-Cevap

İtikad Selefîlik/Vehhabilik Soru-Cevap

Selefîlik/Vehhabilik Soru-Cevap

Selefîlik/Vehhabilik Soru-Cevap

Selefîlik/Vehhabilik Soru-Cevap