Tavafta zikir yapmak mı yoksa Kur’ân okumak mı daha faziletlidir?

SORU: Tavafta zikir yapmak mı yoksa Kur’ân okumak mı daha faziletlidir?

CEVAP:

Tavafta zikir yapmak, Kur’ân okumaktan efdaldir/daha faziletlidir. “Fetih” adlı eserde şöyle denilmiştir: “Bu hususta sonuç olarak Rasûlullah (s.a.v)’in yolunu tutmak efdaldir. Rasûlullah’tan ise tavafta Kur’ân okuduğu sabit olmamıştır. Bilâkis zikir (yaptığı) rivayet olunmuştur. Selefin birbirine rivayet edip icmâ haline getirdikleri de budur. Binaenaleyh zikir (yapmak) Kur’ân okumaktan evlâdır.” Buradaki zikirden maksat ise mutlak zikirdir. Yani ister me’sûr olsun ister olmasın hüküm aynıdır…

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.