Nefisle yapılan Büyük Cihadın manasını, sıfatını ve hadisten delilini açıklar mısınız?

SORU: Mücâhede/Büyük Cihadın manasını, sıfatını ve hadisten delilini açıklar mısınız?

CEVAP:

1- Mücâhede lügatte; muhârebe manasına gelir… Şeriatta ise; kötülüğü emreden nefse/nefs-i emareye, şeriatta matlup olan şeylerden ona güç gelenleri üzerine yükleyerek onunla muharebe etmektir…

2- Mücâhedeye, “Cihâd-ı Ekber” (büyük cihat) adını veren hadis varit olmuştur. Irâkî, bu hadisi Beyhakî’nin zayıf bir senetle Câbir’den rivayet ettiğini söylemiştir. Aynı hadisi Hatîb-i Bağdâdî “Târîh”’inde Hazret-i Câbir’den şu lâfızlarla rivayet etmiştir: “Nebî (s.a.v) bir gazadan geldi de; ‘Hoş geldiniz! Ama küçük cihattan büyüğe geldiniz’ buyurdular. Ashap, ‘Büyük cihat nedir?’ diye sordular. Rasûlullah (s.a.v); ‘Kulun, hevâ-hevesi ile mücâhedesidir’ buyurdu…” Keza Beyhakî de Câbir’den rivayet etmiştir…

3- Mücâhedenin sıfatı: Mücâhede’nin sıfatı, devamlı olmasıdır… (İbn-i Âbidîn)