Kıyamet Alametlerinden “Kostantiniyye ve Rûmiyye’nin fethedilmesi” hususunu anlatır mısınız?

SORU: Kıyamet Alametlerinden “Kostantiniyye ve Rûmiyye’nin fethedilmesi” hususunu anlatır mısınız?

CEVAP:

Kostantiniyye ve Rûmiyye’nin Fethedilmesi

Ebû Hureyre (r.a)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Bir tarafı karada bir tarafı denizde olan şehri duydunuz mu?” (Sahabeler); “Evet Ya Rasûlullah” dediler. Rasûlullah (s.a.v) de; “Benî İshak/İshakoğulları bu şehre hücum edinceye/savaşıncaya kadar kıyamet kopmaz…” Hadisi Müslim ve Hâkim rivayet etmiştir…

Hâkim şöyle demiştir: “Bu şehrin “Kostantiniyye” olduğu söylenmiştir…” Kâdı Iyâz şöyle demiştir: “Müslim’in Usûl’ünde de “Benî İshak/İshakoğulları” diye (zikredilmektedir). Maruf ve mahfuz olan (bilenen ve ezberlerde olan şey) ise (Benî İshak değil de) “Benî İsmail/İsmailoğulları” olduğudur ki, hadis de (hadisin) siyâkı da buna delalet etmektedir. Çünkü bununla ancak “Arapları” kastetmiştir…” Hafız İbn-i Hacer şöyle demiştir: “Başka hadislerinde delalet ettiği gibi (bu hususta) doğru olan “Benî İsmail”’dir denilmiştir…”

Abdullah b. Ömer (r.anhuma)’dan rivayetle şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: ““Ey Ümmet-i (Muhammed)! (Şu) 6 şey sizin içinizde (ortaya çıkacaktır/vukua gelecektir).” (Sonra saymaya devam edip) altıncısında şöyle buyurdu: “Ve şehrin fethedilmesi.” Ben; Ya Rasûlullah! Hangi şehir” dedim. Rasûlullah (s.a.v); “Kostantiniyye” buyurdu…” (Bunu Ahmed b. Hanbel ve Heysemî rivayet etmiştir…)

Kesîr b. Abdullah el-Müzenî babasından (o da) dedesinden rivayetle (şöyle demiştir): “Rasûlullah (s.a.v)’i şöyle buyururken işittim: “Siz, Benî Asfar/Sarı Irk ile savaşmadan dünya yok olmaz/kıyamet kopmaz. (Bu ordunun) karşısına Hicaz ahalisi müminlerinin en hayırlıları çıkar ki (onlar) Allah yolunda cihad ederler ve Allah (yolundan) kınayıcının kınaması onları yollarından alıkoymaz. Ta ki Allah onlara Kostantiniyye’yi ve Rûmiyye’yi Tesbih (“Subhânellah” diyerek) ve Tekbir (“Allah’u Ekber” diyerek) fethetmeyi nasip eder de (onlar Tesbih ve Tekbir getirince) binaenaleyh (Kostantiniyye ve Rûmiyye’nin) surları yıkılır…” Bu hadisi (Taberânî, Bezzâr, Heysemî), İbn-i Mâce ve Hâkim rivayet etmiştir…

Ebû Kabîl’den o şöyle demiştir: “(Kendi aramızda), hangisi önce fetholunacak diye Kostantiniyye ve Rûmiyye’nin fethini müzakere ettik/görüş alış-verişinde bulunduk. Abdullah şöyle dedi: (Rasûlullah s.a.v’e); “Ya Rasûlullah! Kostantiniyye ve Rûmiyye, (bu) iki şehirden hangisi ilkönce fetholunur” denildi. (Rasûlullah s.a.v); “Hirakl’in şehri ilkönce fetholunur” buyurdu, (bununla) Kostantiniyye’yi kastetti... Bunu Ahmed (b. Hanbel) rivayet etmiş ve Hâkim’de rivayet edip sahihlemiştir…

(Not: Kostantiniyye; İstanbul’dur… Rûmiyye; Roma’dır…)

(el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati, Müellif; Şerif, Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî)

Bu yazı yorumlara kapalı.