Kahve, İslam âlemine kim tarafından nasıl yayılmıştır? Kahve hakkında ilk çıktığı zamanlar Âlimler ne demişlerdir?

SORU: Kahve, İslam âlemine kim tarafından nasıl yayılmıştır? Kahve hakkında ilk çıktığı zamanlar Âlimler ne demişlerdir?

CEVAP:

1- Bazı fakihler kahveyi haram saymışlardır…

2- Fakat “Tebyînu’l-Mehârim” ile “Musannıf’ın Fetâvası”’nda ve “Eşbâh’ın Remlî tarafından yazılan Haşiyesi”’nde olduğu gibi; bu haramlılığın açıklanabilir bir tarafı görülmemektedir…

3- Şarihin Şeyhi “Necmu’l-Gazzî, Tarîh”’inde “Aydaros” diye bilinmekte olan Ebû Bekr b. Abdullah eş-Şazelî’nin hayatı bahsinde dedi ki: “Bu zat, yani Aydaros, ilk kahve kullanan kişidir. O seyahat ederken (kahve) ağacını görmüş, onun meyvelerinden yemeye başlamış, o meyvelerde dimağı kurutma, uykuyu giderme ve bedene ibadet gücünü artırma özelliğini görünce onu kendisine yiyecek maddesi kılmış ve dervişlerine onu kullanmalarını tavsiye etmiştir. Sonra da kahve her yana yayılmıştır…”

4- Âlimler 10. asrın başında kahve hususunda ihtilâf etmişlerdir. Bir cemaat “haramdır” demiş ve bu cemaat katında kahvenin zarar verici olduğu görüşü kuvvet bulmuştur. Bu cemaatin sonuncularından birisi Şam diyarında şeyhimiz “İtâvî”’nin babası, birisi de “Kutb b. Sultan el-Hanefî”’dir. Mısır’da ise Ahmed b. Ahmed b. Abdulhak es-Senbâtî’dir ki Senbatî denilen bu zat, bu hususta babasının izinden gitmiştir (haram demiştir)…

5- Âlimlerin çoğu kahvenin “mübah” olduğunu söylemişlerdir ve onlardan sonra da bu noktada icmâ sağlanmıştır…

6- Kahveye eklenen diğer haram maddelere gelince, onların haramlığında şüphe yoktur… (İbn-i Âbidîn “Eşribe” Bahsi)