Kadının mahremsiz çıkması yasaklanan yolculuk ne kadar mesafedeki yolculuktur?

SORU: Kadının mahremsiz çıkması yasaklanan yolculuk ne kadar mesafedeki yolculuktur?

CEVAP:

a) Sefer; mesafe kat etme demektir. Fıkhî ıstılahta ise sefer; “Şer’an namazın kısaltılması gereken mesafeyi veya daha fazlasını kat etmek kastıyla yola çıkmaktır.”

b) Namazın kısaltılacağı mesafe hususunda ise mezhepler arasında ihtilaf vaki olmuştur: Hanefiler bu mesafeyi yaya olarak veya deve yürüyüşü ile üç günlük mesafe olarak belirlemişlerdir. Şafiiler, Malikiler ve Hanbeliler ise bu mesafeyi normal seyirle gidilecek olan, geceleri hariç iki gün veya gündüzleri hariç iki gece veya bir gün bir gecelik mesafe olarak belirlemişlerdir.

c) Ancak kadının mahremsiz yolculuğu hususundaki sefer kavramı hakkında, Hanefiler dışındaki Cumhur-u Fukahâ’ya göre, “yolculuk denilen” bütün gidiş-gelişlerdeki hüküm aynıdır. Yapılan fiilin yolculuk diye isimlendirilmesi yeterlidir. Kısa veya uzun, az veya çok diye yolculuğu ayırmamışlar, yapılan fiil yolculuk diye isimlendiriliyorsa hepsini aynı hüküm altında toplamışlardır.

(İbn-i Âbidîn, Mevâhibü’l-Celîl fî Şerhi Muhtasari’ş-Şeyh Halil Malikî, Tefsir-ü Mustafa’l Adevî, Tefsirü’l Münîr, Ahkamu’l Kur’an li’t-Tahâvî, Sübülü’s-Selâm, Neylü’l Evtâr, Bidâyetü’l Müctehid, el-Fevâkihu’d-Devânî alâ Risaleti İbn-i Ebî Zeyd, Metnü’r-Risale (Malikî), el-Hâvi’l Kebîr li’l Mâverdî, el-İbtihâc-ü Tezhîb-i Muğni’l Muhtâc, el-Furu’ li-İbn-i Müflih Hanbelî, el- Muğnî Hanbelî, el-Huccetü li’ş-Şeybânî Hanefî, Ta’rîfât li’l Cürcânî, Külliyyât li’l Kefevî, Câmiu’l Ulûm fî Istılâhâti’l Fünûn, Mebsût li’s-Serahsî, Hâşiyetü’l Adevî alâ Şerhi Muhtasar Halil Huraşî, Mecmû’ Şerhu’l Muhezzeb li’n-Nevevî, Şerhu’l Müntehâ li’l Behûtî, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zühaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.