Kabrin üzerine bina, ev, kubbe vb. yapılması caiz midir? Kabirleri toprakla sıvamanın hükmü nedir?

SORU: Kabrin üzerine bina, ev, kubbe vb. yapılması caiz midir? Kabirleri toprakla sıvamanın hükmü nedir?

CEVAP:

İbn-i Âbidîn’de şöyle denilmiştir: “Kabrin üzerine bina yapılmaz.” Yani ziynet için yapılırsa haram, definden sonra muhkemleştirmek için yapılırsa mekruhtur. Definden evvel yapılırsa bu kabir değildir… “İmdâd el-Ahkâm” adlı kitapta “Câmiu’l-Fetêvâ”’dan naklen şöyle denilmiştir: “Ölen kimse Meşâyihten, Ulema ve Sâdâttan olursa üzerine bina yapmanın mekruh olmadığını söyleyenler de vardır…” Ben (İbn-i Âbidîn) derim ki: Lâkin bu, vakıf olmayan mezarlıklarda olur. Bu meydandadır…

“Ebû’l-Fadl’ın Tecrîd’inde beyan edildiği veçhiyle kabirleri toprakla sıvamak mekruhtur. Ama muhtar olan kavle göre mekruh değildir…”

Bina meselesine gelince: Bunun caiz olduğunu tercih edeni görmedim. Münye şerhinde Münyetü’l-Müftî’den naklen şöyle denilmiştir. “Muhtar kavle göre toprakla sıvamak mekruh değildir. Ebû Hanife’den bir rivayete göre kabrin üzerine ev, kubbe ve bunlara benzer bir şey bina etmek mekruhtur. Çünkü Câbir (r.a.)’dan, “Rasûlullah (s.a.v) kabirlerin kireçle sıvanmasını, üzerlerine yazı yazılmasını ve bina yapılmasını yasak etti” dediği rivayet olunmuştur. Bu hadisi Müslim ve başkaları rivayet etmişlerdir. Evet, İmdâd’da şu satırlar vardır: “Bu gün halk, kabirleri açılıp soyulmaktan korumak için üzerlerindeki hörgüçvâri olan kısmı kerpiçle örmeyi adet edinmiş ve bunu iyi görmüşlerdir. Peygamber (s.a.v)’de; ‘Müslümanların iyi gördüğü şey, Allah indinde de iyidir’ buyurmuştur…”

 

Bu yazı yorumlara kapalı.