İtikad’dan murad nedir? Bizim itikadımız hangi mezhebtir? Bu hususta hasımlarımızdan maksat kimlerdir?

SORU: İtikad’dan murad nedir? Bizim itikadımız hangi mezhebtir? Bu hususta hasımlarımızdan maksat kimlerdir?

CEVAP:

İtikadımızdan murad, hiçbir kimseyi taklid etmeksizin her mükellefe itikadı vacip olan meselelerdir… Bizim itikadımız “ehl-i sünnet ve’l-cemaat” mezhebidir… Ehl-i sünnet de, “Eş’arîler’le Mâturîdî’ler”’dir. Bu iki fırka itikad’da bir gibidirler. Bir kaç meselede birbirlerinden ayrılırlar ki, hatta bazıları, buralarda aralarındaki hilâfın lafzî (yani sözden ibaret) olduğunu söylemişlerdir…

Hasımlarımızdan murad, bu âlemin kadîm olduğunu, Allah’ın yokluğunu, peygamberlerin gönderilmediğini, Kur’ân’ın mahlûk olduğunu, Allah’ın şerri irade etmediği gibi şeyleri iddia edip, itikadları küfre varan bidatçiler yahut küfre varmayan bidatçilerdir…

İtikad hususunda vucûben şöyle deriz; hak yol bizim tuttuğumuz yoldur, batıl ise hasımlarımızın yoludur… (İbn-i Âbidîn, Mukaddime)

Bu yazı yorumlara kapalı.