Erkeklerin altın ve gümüş takı, yüzük, bileklik, künye, küpe, zincir vb. ziynet eşyaları takmalarının hükmü nedir? Demir, bakır vb. madenlerden yüzük takınmanın hükmü nedir?

SORU: Erkeklerin altın ve gümüş takı, yüzük, bileklik, künye, küpe, zincir vb. ziynet eşyaları takmalarının hükmü nedir? Demir, bakır vb. madenlerden yüzük takınmanın hükmü nedir?

CEVAP:

1- Kadınların altın ve gümüşten yapılmış ziynet (süs) eşyaları edinmeleri ve bunları takınmaları helaldir…

2- Erkeklerin altın ve gümüşten mamul ziynet eşyaları edinmeleri ve bunları takınmaları ise haramdır…

Bu husustaki hadisi şeriflerden bazısı şöyledir:

a) Tirmizî’nin rivayetine göre Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Altın ve ipek, ümmetimin kadınları için helal, erkeklerine ise haramdır…”

b) Müslim’in Ali (r.a)’dan rivayet ettiğine göre “Rasûlullah (s.a.v) (erkeklere) altın yüzük kullanmayı yasaklamıştır…”

c) Müslim’de zikredilen İbn-i Abbas (r.anhümâ)’dan gelen bir rivayete göre “Rasûlullah (s.a.v) adamın birisinin elinde altın bir yüzük görmüş, onu çıkartıp atmış ve şöyle buyurmuştur: “Sizden herhangi biriniz bir kor ateş alıp onu eline koyabilir mi?”

3- Âlimlerimiz, gümüş yüzüğü (ikinci maddedeki) hükümden istisna ederek erkeğin gümüş yüzük edinmesinin mübah olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Zira Kütüb-ü Sitte İmamlarının Enes b. Mâlik’ten rivayet ettiklerine göre; “Rasûlullah (s.a.v), üzerinde Habeşî bir kaşı bulunan gümüşten bir yüzük edindi ve buna ‘Muhammedü’r-Rasûlullah’ ibaresini nakşetti…”

4- Bununla beraber âlimlerimiz, gümüş yüzüğün erkekler için caiz (helal) olabilmesi için ağırlığının 1 miskal yani 2,975 gramı geçmemesi ve ziynet (süs) maksadıyla takılmaması gerektiğini söylemişlerdir. Bu hükme göre, yüzüğün (gümüşünün) ağırlığı 1 miskalden fazla olur veya yüzük Rasûlullah (s.a.v)’in sünnetine tabi olmak maksadıyla takılmazsa caiz olmaz… Bu hususta gelen rivayetlerden birisi şöyledir:

Tirmizî’de zikredildiği üzere Büreyde (r.a) şöyle anlatmıştır: Rasûlullah (s.a.v)’in yanına, parmağında demir yüzük bulunan bir adam uğramıştı. (Rasûlullah (s.a.v) adamın parmağındaki yüzüğü görünce); “Neden bazılarınızın üzerinde ateş ehlinin süsünü görüyorum?” buyurdu. Adam derhal onu çıkarıp attı. Sonra parmağında sarı renkli (bakır) yüzük taşıyor olduğu halde geldi. Bu sefer (Rasûlullah (s.a.v) ona); “Niye sende putların kokusunu hissediyorum?” buyurdu. Bilahare adam altın yüzük takmış olarak geldi. Bu sefer de (Rasûlullah (s.a.v) ona); “Sende niye Cennet ehlinin süsünü görüyorum?” dedi. Bunun üzerine adam; “Öyleyse yüzüğüm neden olsun?” diye sordu. (Rasûlullah (s.a.v) de cevaben); “Gümüşten (olsun), ancak ağırlığı 1 miskale ulaşmasın…” buyurdu…

5- Yukarıda belirtilen şartlara uygun yüzük haricinde, erkeklerin gümüşten mamul bileklik, künye, zincir, hızma, küpe vs. gibi takıları takınmaları helal değildir…

6- Demir, bakır, kurşun gibi madenlerden yüzük edinmek de caiz değildir. Hanefî fukahâsı bu tür madenlerden yüzük edinmenin hem erkeklere hem de kadınlara tahrîmen mekruh olduğu hükmünü vermişlerdir… (İbn-i Âbidîn, Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslâm Fıkhı, İhtiyâr)