Bıyığın uzunluğunun miktarı dört mezhebe göre ne kadar olmalıdır?

SORU: Bıyığın uzunluğunun miktarı dört mezhebe göre ne kadar olmalıdır?

CEVAP:

a) Hanefîlere göre; bıyığın uzunluğu hususunda değişik görüşler vardır:

1- Bıyığı kısaltmak güzeldir. Bu kısaltmanın miktarı, üst dudağın ucu görünecek kadar bıyığı kırpmaktır. Bıyığı tamamen tıraş etmek ise sünnettir. Tıraş etmek kısaltmaktan daha güzeldir.

2- Bıyıkları dipten tıraş etmek bidattir. Fakat bazıları ‘Bıyıkların dipten tıraş edilmesi sünnettir’ dediler.

3- Ashâb’tan Ebû Saîd, Ebû Esyed, Râfi’ İbn-i Hudeyc, Sehl İbn-i Sa’d, Abdullah İbn-i Ömer, Cabir ve Ebû Hureyre (r.anhüm) gibi Sahâbelerin, bıyıklarını dipten kestikleri rivayet olunmuştur.

b) Mâlikîlere göre; bıyığı kısaltmak sünnettir. Bu kısaltmanın miktarı, dudakların uçları görülecek şekilde bıyıklardan almaktır. İmam Mâlik; bıyığını tıraş edenleri cezalandırmak (te’dîb etmek) gerektiğine hükmetmiştir.

c) Hanbelîlere göre; bıyığı dipten kazımakla biraz uzatmak arasında muhayyerlik vardır. Ancak kısaltmada mübalağa etmek, yani kazımak sünnettir.

İmam Ahmed, bıyığını son derece kısa keserdi. Kendisine bıyık hususunda sorulunca da kısa kesileceğini söylemiştir.

d) Şafiîlere göre; bıyığı, dudağın kırmızılığı görünecek şekilde kısaltmak sünnettir. Tümden tıraş edilmesi veya dipten kesilmesi mekruhtur.

Bezzâr’ın zikrettiğine göre Âişe (r.anhâ) şöyle rivayet etmiştir: Rasûlullah (s.a.v), bıyıkları uzamış bir adam görmüştü: “Bana bir makas, bir de misvak getirin!” buyurdu. Sonra misvakı bıyığının bir tarafına koyup üzerinden taşan kısmı (makaslayıp) aldı.”

Yukarıdan anlaşılacağı üzere; bıyığın dudak gözükecek şekilde kısaltılmasının gerek olduğu hususunda ittifak edilmiş, fakat bıyığın dipten kazınması hususunda ise ihtilaf edilmiştir.

(İbn-i Âbidîn, İhtiyâr, Fetevây-i Hindiyye, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı, Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı, Mültekâ/Mevkûfât, İhyâ-u Ulûmi’d-Dîn ve Tahâvî)

Bu yazı yorumlara kapalı.