Anne-Babaya, Akrabaya ve Komşuya iyilik yapmak ömrü uzatır mı? Sıla-i Rahmin başka faydaları var mıdır? Kişi, Sıla-i Rahim yapıp da iyiliğe karşılık kötülük bulursa ne yapmalıdır?

SORU: Anne-Babaya, Akrabaya ve Komşuya iyilik yapmak ömrü uzatır mı? Sıla-i Rahmin başka faydaları var mıdır? Kişi, Sıla-i Rahim yapıp da iyiliğe karşılık kötülük bulursa ne yapmalıdır?

CEVAP:

 

Sıla-i Rahim: Sıla-i Rahim akrabayı, komşuyu gözetme ve iyiliktir ki bunun en başında ana-babaya iyilik ve itaat gelir…

Sıla-i Rahim hususundaki hadîs-i şeriflerin birkaçı şöyledir:

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

1- Buhârî ve Tirmizî’de zikredildiği üzere Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kim, rızkının Allah tarafından genişletilmesini, ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim yapsın…”

2- Ahmed b. Hanbel ve Bezzâr’da zikredildiği üzere Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Sıla-i rahmi kesen Cennet’e giremez…”

3- Ahmed b. Hanbel’de zikredildiği üzere Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Sıla-i rahim, güzel komşuluk yahut güzel ahlâk, beldeleri mamur, ömürleri uzun eder…”

4- Taberâni’de zikredildiği üzere Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Yakınlara sıla-i rahimde bulunmak; malda zenginliği, ailede ise sevgiyi artırır, ömrü de uzatır…”

Yukarıdaki hadis-i şeriflerde geçen “ömür uzamasından” maksadın ne olduğu hususunda iki görüş vardır:

Birinci görüş: Ömrün uzamasından maksat; ömürde bereket, sâlih amellerde muvaffakiyet, kendisinden sonra hayırlı bir evlat bırakmaktır…

İkinci görüş: Ra’d sûresindeki; “Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır. Ana kitap onun katındadır” (Ra’d, 13/39) âyeti ile delil getirerek, kaza-i muallakta bu ömrün değişip, uzayacağını söylemişlerdir…

Mana hangi görüşe olursa olsun, Sıla-i Rahimde Allah’a itaat hali mevcut olup, kulun dünya ve âhiret saadeti için elzemdir.

1- Tecrîd-i Sarîh’te zikredildiği üzere Ali (r.a)’dan altın silsile yoluyla gelen bir rivayete göre; Ali (r.a) Rasûlullah (s.a.v)’e, ”Allah dilediği şeyi siler, dilediğini de sabit bırakır..” (Ra’d, 13/39) âyetinin manasını sormuş, Rasûlullah (s.a.v) de cevaben: “Bundan maksat; Allah rızası için bir sadakadır; ana-babaya iyilik ve ihsandır; sıla-i rahimdir. Yâ Ali! Bu hasletlerden her biri, şekâvetten (cehennemlik olmaktan) saâdete (cennetlik olmaya), ömrün uzamasına ve kötü kimselerle karşılaşmaktan korunmaya vesile olur…” buyurmuştur…

2- Yine Tecrîd-i Sarîh’te zikredildiği üzere Abdullah b. Amr b. Âs (r.anhümâ)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Bir kimse sıla-i rahim eder de, ömründen 3 gün kalmış bulunursa, Allah onun ömrünü 30 seneye uzatır. Bir kimse de sıla-i rahmi keser de 30 sene ömrü bulunursa, Allah da bunun ömrünü kısaltır da 3 güne indirir…”

 

SORU: Sıla-i Rahim yapıp da kötülük bulursa ne yapmalıdır?

CEVAP:

1- Taberânî Evsat’da zikrettiği üzere Ali (r.a)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: ”Dünyada ve âhirette geçerli olan huyların en güzelini haber vereyim mi? Seninle ilişkisini kesenle ilişkini sürdürmen, senden yardımını esirgeyene yardım etmen ve sana zulmedeni bağışlamandır…”

2- Müslim’de zikredildiği üzere Ebû Hureyre (r.a)’dan rivayetle; bir adam Rasûlullah (s.a.v)’e gelerek: “Ey Allah’ın Rasûlü! Benim akrabalarım var, ben onlara sıla-i rahim yapıyorum, onlar mukabele etmeyip alakayı kesiyorlar. Ben onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük yapıyorlar. Ben onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana cahillik yapıyorlar…” dedi. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Eğer dediğin gibiyse, sanki onlara sıcak kül yediriyor gibisin. Sen bu şekilde devam ettikçe, onlara karşı Allah’ın yardımı seninle olacaktır…”