Organ Nakli – Organ Bağışı… Mevzuya genel bakış…

SORU: Organ Nakli – Organ Bağışı caiz midir?

CEVAP:

MEVZUYA GENEL BAKIŞ…

Kur’ân ve Sünnet’e baktığımızda Allah’ın (c.c) insanoğlunu, ruh ve cesedi, ölü ve dirisini kapsayacak şekilde, şerefli, kıymetli ve dokunulmaz kıldığını görürüz…

 

Bu husustaki bazı âyetler şöyledir:

1- “Şüphesiz ki biz, insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık…” (İsrâ, 17/70)

2- “Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?” (İnfitâr, 82/6-8)

3- “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık…” (Tîn, 95/4)

4- Allah (c.c), insanoğluna verilecek gayr-i meşru her türlü zararı yasaklamıştır… “Onlara şöyle yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş (karşılık ve cezadır). Yaralar da kısastır, (her yaralama misli ile cezalandırılır)…” (Mâide, 5/45)

5- Allah (c.c), bedende yapılacak su-i tasarufu yasaklamıştır… “Kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa, onu cehennem ateşine atacağız. Bu, Allah’a pek kolaydır.” (Nisâ, 4/29-30) “Kendi kendinizi tehlikeye atmayın…” (Bakara, 2/195)

 

Bu husustaki bazı hadisler şöyledir:

1- İnsan kendi canının maliki değildir ve dolayısıyla intihar edemez…

Buhârî’nin Ebû Hureyre (r.a.)’dan rivayetinde Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Her kim kendini bir dağdan aşağı atıp da kendi kendisini öldürürse, bu intihar eden kimse cehennem ateşi içinde ebedî ve daimî olarak kendisini yüksekten aşağıya bırakır olacaktır. Her kim zehir yudumlar da kendisini öldürürse, o kimse de zehri elinde, cehennem ateşi içinde ebedî ve daimî olarak zehri içer olacaktır. Her kim de kendisini bir demir parçasıyla öldürürse, o da demiri elinde kendi karnına vurur ve yarar hâlde ebedî ve daimî surette cehennem ateşinde olacaktır…”

2- Allah (c.c) insanı mükerrem kılıp, satışını haram etmiştir…

Buhârî’nin Ebû Hureyre (r.a.)’dan rivayetinde Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Allah şöyle buyurdu: Üç sınıf insan vardır ki, kıyamet gününde ben onların hasmıyımdır: Biri şu kimse ki; benim adıma yemin edip (ahdeder de) sonra ahdini bozar. İkincisi; hür bir insanı köle diye satar da onun parasını yer. Üçüncüsü şu kimse ki; bir işçiyi ücretle tutar, onu çalıştırıp işi tam yaptırır da, onun ücretini vermez…”