Ölü kabre konulduktan sonra ölüye “telkin vermek” caiz ve meşru mudur? Telkin nasıl verilir?

SORU: Ölü kabre konulduktan sonra ölüye “telkin vermek” caiz ve meşru mudur? Telkin nasıl verilir?

CEVAP:

a) Kabre konulan ve mükellef olan ölmüş bir Müslümana telkin verilmesi meşrûdur…

b) İmam Saffâr (rh.a) şöyle demiştir: “Ölü kabre konulduktan sonra onun ruhu ve aklı geri gelir ve kendisine verilen telkini anlar. Bu bakımdan telkin meşrûdur…”

“İnâye” sahibi şöyle demiştir: “Hocam Kâdîhân (rh.a)’ten işittim ki “İmam Merğınânî (rh.a) bazı dostlarına defnedildikten sonra telkin verirdi ve telkin vermeyi bize de vasiyet ederdi…”

c) Ölen kişi defnedilince salih bir kişi ölünün yüzüne karşı durur ve ona hitaben “Ey falan Yebne fulane” örneğin “Ya Ömer Yebne Halime” diye üç defa nida eder. Ölünün ve annesinin isimleri bilinmezse “Ya Abdallah Yebne Havva” denilir. Sonra, Ya Ömer Yebne Halime! Üzkur mâ künte aleyhi min şehâdeti ellâ ilâhe illallâh ve enne Muhammeden Rasûlullah ve enne’l-cennete hakkun ve’n-nâra hakkun ve enne’l-ba’se hakkun ve enne’s-sâate âtiyetün lâ raybe fîhâ ve enne’llâhe yeb’asü men fi’l-kubûr. Ve enneke radîyte billâhi Rabben ve bi’l-islâmi dînen ve bi-Muhammedin (s.a.v) nebiyyen ve bi’l-Kur’âni imâmen ve bi’l-kâbeti kıbleten ve bi’l-müminîne ihvânâ. Rabbiye’llâhu lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l-arşi’l-azîm. Ya Ömer Yebne Halime! Kul lâ ilâhe illâ’llâh, kul Rabbiye’llâh ve dîniye’l-islâm ve Nebiyyî Muhammedün (s.a.v). Rabbi lâ tezerhu ferden ve ente hayru’l-vârisîn… (Mültekâ/Mevkûfât)

Bu yazı yorumlara kapalı.