Mehdi (a.s)’ın Ortaya Çıkışının Yakın Olduğunu gösteren alametler nelerdir?

SORU: Mehdi (a.s)’ın Ortaya Çıkışının Yakın Olduğunu gösteren alametler nelerdir? Fırat’ın suyu çekilecek mi? Ramazanda ay ve güneş tutulması olacak mı? Yıldız doğduğunda neler olacak? Doğu’da büyük ateş görülecek mi? Şam’da “Haresta” beldesine ne olacak? Şevval, Zilkade ve Zilhicce’de neler olacak? Hac’da ne yaşanacak? Meleklerin ve şeytanın nidası nasıl olacaktır?

CEVAP:

1- Fırat’ın yarılıp (binaenaleyh) suyu çekilerek altın bir dağın (ortaya çıkması)…

2- Ramazanın ilk gecesinde ay tutulmasının olması. (Aynı) Ramazanın ortasında ise güneş tutulmasının olması… Bu ikisi ise Allah (c.c) gökleri ve yeri yarattığından beri (bu şekilde bir arada vuku) bulmamıştır…

3- Ramazan ayında iki defa ay tutulmasının olması… (Ramazanda iki defa ay tutulmasının olması yukarıda 2’nci maddede zikredilen Ramazanın ilk gecesi ay tutulması, ortasında ise güneş tutulmasının olmasıyla) çelişmeyip/zıt düşmediği açıktır…

4- Boynuz şeklinde, sürtünmeden dolayı dökülen tozu olan bir yıldızın çıkması/doğması… (Abbasi Horasan’a ulaştığı zaman, Şark tarafında boynuz şeklinde, sürtünmeden dolayı dökülen tozu olan bir yıldız çıkar/doğar. Bu yıldızın ilk çıktığı (vakit), Allah Teâlâ’nın Nuh kavmini (suda) boğarak helak ettiği vakittir… (Keza bu yıldız) İbrahim (a.s) zamanında, O’nu ateşe attıklarında da çıkmıştır… (Keza bu yıldız), Allah, Firavunun kavmini ve (Firavunun) beraberindekilerini yok ettiğinde de (çıkmıştır)… (Keza bu yıldız), Yahya b. Zekeriya katledildiğinde de (çıkmıştır)… Siz o (yıldızı) gördüğünüzde fitnelerin şerrinden Allah’a sığının… O (yıldızın) doğması güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır. Sonra fazla kalmazlar (bu durum/fitneler fazla sürmez) ve “Alaca kişi” Mısır’da zuhur eder…)

5- Işık saçan (aydınlatan) bir kuyruklu yıldızın doğması…

6- Doğu tarafından üç gece veya yedi gece (sürecek) büyük bir ateşin ortaya çıkması. (Bu ateş semada ve geceleri gözükecektir…)

7- Gökyüzünde karanlığın ortaya çıkması…

8- Gökyüzü ufkunda, (alışılmış olan) şafak kızıllığına (benzemeyen), bambaşka bir kızıllığın yayılması…

9- Yeryüzü ehlinin hepsini kaplayacak bir nidanın yayılması. (Bu nidayı) her dilin ehli (yani her millet) kendi diline göre işitir (anlar)…

10- Şam’da “Haresta” denilen köyün (yerleşim yerinin) yere batırılması (yerle bir olması)…

(Yukarıda geçen bütün hususları Nuaym b. Hammâd rivayet etmiştir…)

11- Gökyüzünden Mehdi’nin ismi ile nida edilir. Doğuda ve batıda olan herkes bu sesi işitir. Öyle ki, (korkudan), uykuda olup da uyanmayan, ayakta olup da çökmeyen, oturuyor olup da ayağa fırlamayan kimse kalmayacaktır. Bu (ses), Mehdi (a.s)’ın ortaya çıkışından sonraki sesin haricindeki bir sestir…

12- Şevval’de çeteler (ayaklanma olur), sonra Zilkade de savaş sesleri (konuşmaları olur), sonra da Zilhicce’de savaş yapılır ve hacıların talana/yağmaya uğrayıp öldürülmesi vukua gelir. Öyle ki kanlar akabe cemresinin üzerine akar… (Bunu Taberânî, Hâkim, Şâşî, Deylemî ve Ebû Amr ed-Dânî rivayet etmiştir…)

13- Büyük ihtilaflar ve büyük depremler meydana gelir…

14- Gökyüzünden bir münadi şöyle nida eder (seslenir): “Dikkat ediniz (uyanık olunuz)! Hak, Âli Muhammed’dedir.” Yeryüzünde de bir münadi şöyle nida eder (seslenir): “Dikkat ediniz (uyanık olunuz)! Hak, Âli İsa’da ve Âli Abbas’tadır.” Birinci nida, Melek’in nidasıdır (seslenmesidir). İkinci nida ise, Şeytanın nidasıdır (seslenmesidir)…

15- Mehdi (a.s)’ın ortaya çıkışının yakın olduğunu gösteren emarelerden birisi de, O’nun ortaya çıkışından önce meydana gelecek fitneler (ki bu bir sonraki başlıkta) zikredilecektir (inşallah)…

(Buraya kadar İbn-i Mâce, Hâkim, Müslim, Ahmed b. Hanbel, Abdurrezzâk, İbn-i Hıbbân, Taberânî, Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, Ebû Nuaym ve Buhârî rivayet etmiştir…)

(el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati, Müellif; Şerif, Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî)