Mehdi (a.s)’ın Hilyesi/Bedeni vasıfları nelerdir?

SORU: Mehdi (a.s)’ın Hilyesi/Bedeni vasıfları nelerdir?

CEVAP:

Mehdi (a.s)’ın Hilyesi (Bedeni vasıfları şöyledir):

1- Mehdi (a.s) esmerdir veya ten rengi toprak rengi gibidir…

2- Erkek olup, az etlidir, (zarif incedir, fidan gibidir)…

3- Boyu, uzun ile kısa arasındadır, (orta boyludur)…

4- Alnı geniştir, şakaklardaki ve alnın iki tarafındaki saçları hafif olup saçının ön tarafı geri çekilmiştir…

5- Şahin/çekme burunludur, burun ucu incedir, ortası yüksekçedir…

6- Rengi (yüzü) nurlu/ziyadar ve parlaktır…

7- Açık (yani kaşları bitişik olmayıp ince) uzun yay kaşlıdır…

8- Gözleri büyükçedir. Gözleri doğuştan sürmelidir…

9- (Alt-üst) ön dişleri bembeyazdır/parlaktır, ayrıktır (birbirine bitişik değildir)…

10- Sağ yanağında siyah bir ben vardır…

11- Yüzü parlak yıldız gibi ziyadar olup parlar…

12- Sakalı kesif/sıktır…

13- Omuzunda Nebî (s.a.v)’e ait (nübüvvet mührüne benzer) bir alamet vardır…

14- Uylukları (baldırları/bacakları) birbirinden ayrıktır/uzaktır…

15- Rengi Arapların rengi (gibidir)…

16- Bedeni İsrailoğulları gibidir (yani Musa (a.s) gibi kuvvetlidir)…

17- Dilinde bir ağırlık olup, konuşması ağırlaşıp/zorlaşıp yavaşladığında, sağ eliyle sol uyluğuna vurur (ve böylece konuşması açılır)…

18- Kartalın iki kanadını indirip başını öne eğip gözünü yere dikerek huşû gösterdiği gibi Mehdi (a.s) da sekînet ve vakar sahibidir…

(Sekînet; kalbin huzur ve sükûnetidir, telaşlılığın ve hafifliğin zıddıdır. Vakar ise; ağırbaşlı, heybetli, sabırlı, halim, ciddi olmadır. Mehdi (a.s)’ın huşû/tezellüllü/boyun eğmesi Allah Teâlâ’yadır. Dünyaya, malına ve makamına karşı ulvîlik sergiler, düşmanlarına karşı ise bir kartalın avına davranışı gibi davranır. O, kuşlar içinde kartal gibidir…)

19- Üzerinde, (kumaştan) tüyü kısa olan beyaz iki aba vardır… (Aba; elbiselerin üzerine giyilen önü açık yakasız ve kolsuz elbisedir…)

20- Nebî (s.a.v)’e ahlakta benzer, hilkatte/yaratılışta benzemez…

(Mehdi a.s’ın “vasıfları” hakkındaki rivayetleri Taberânî, Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, Ebû Dâvûd, Hâkim ve Ebû Nuaym b. Hammâd zikretmiştir…)

(el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati, Müellif; Şerif, Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî)