Kıyamet Alametlerinden “Horasan tarafından Siyah Sancakların çıkması” hususunu anlatır mısınız?

SORU: Kıyamet Alametlerinden “Horasan tarafından Siyah Sancakların/Bayrakların çıkması” hususunu anlatır mısınız?

CEVAP:

Horasan Tarafından Siyah Sancakların/Bayrakların Çıkması

(Horasan Farsça bir kelime olup “güneşin yükseldiği yer” manasına gelmektedir. Horasan bölgesi, bugünkü İran’ın, Afganistan’ın, Türkmenistan’ın ve Tacikistan’ın bazı bölgelerini kapsamaktadır…)

Sevbân (r.a)’dan rivayetle şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Siyah Sancaklar doğu tarafından çıkar ve hiçbir topluluğun savaşmadığı (misli görülmemiş) biçimde sizinle çok şiddetli bir savaş yaparlar. Onu gördüğünüzde kar üzerinde emekleyerek de olsa hemen ona biat ediniz. Zira o Allah’ın Halifesi Mehdi’dir…” (Bu hadisi) İbn-i Mâce ve Hâkim rivayet etmiş ve sahih olduğunu belirtmiştir…

(Siyah Sancaklarla gelen kişiye) Mehdi (denilmesi), Siyah Sancaklılar Mehdi’ye yardım edeceği ve gidip O’na katılacakları içindir. (Çünkü Mehdi a.s o vakit Mekke’de bulunmaktadır)…

(Abdullah) b. Mesud (r.a)’dan rivayette Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Doğu tarafından beraberlerinde Siyah Sancaklar olan bir kavim gelir. Bu (Siyah Sancaklılar) hayrı/hükmü isterler fakat onlara vermezler. Bunun üzerine (Siyah Sancaklılar onlarlasa vaşırlar) ve muzaffer olurlar, (binaenaleyh) istedikleri verilir. Fakat onu kabul etmezler, ta ki onu Ehli Beytimden bir adama (Mehdi’ye) teslim ederler/verirler. (Yeryüzünü) zulümle doldurdukları gibi O (yani Mehdi a.s) da (yeryüzünü) adaletle doldurur. Sizden her kim bunu idrak ederse/erişirse kar üstünde emekleyerek de olsa onlara gelsin/katılsın…” (Bu hadisi) İbn-i Ebî Şeybe ve İbn-i Mace rivayet etmiştir…

Tembih:

Bu Siyah Bayraklar/Sancaklar Benî Abbas’a yardım için gelen Siyah Sancakların gayrısında başka Siyah Sancaklardır. Her iki Siyah Sancak da doğu tarafından gelmiş olsa da, (keza) her ikisi de Horasan ahalisinden olsa da ve her ikisi de Benî Ümeyye ile savaşmış olsa da (bu Siyah Sancaklar Benî Abbas’a yardım için gelen Siyah Sancaklar değildir). Çünkü bunların (yani Mehdi’nin Siyah Sancaklılarının) külahları/başlıkları siyah olup elbiseleri beyazdır, onların (yani Abbasilerin Siyah Sancaklılarının) ise elbiseleri siyah idi. Yahut bu Sancaklar küçüktür, o Sancaklar ise büyük idi. Yahut bu (Siyah Sancaklarla) gelen kişi Hâşimî olup (Siyah Sancaklı ordunun) önünde ise (komutan olarak) Şuayb b. Salih et-Temîmî bulunur, o siyah sancaklarla gelen kişi ise Ebû Müslim Horasânî idi. Yahut bu (Siyah Sancaklılar) Ebû Süfyan oğullarıyla savaşır, o (Siyah Sancaklılar) ise Mervan oğullarıyla savaşmışlar idi. Bu durum Said b. Müseyyeb’in mürsel olan rivayetinde açıkça belirtilmiştir ki Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Benî Abbas için doğudan siyah sancaklar çıkar. Sonra Allah Teâlâ’nın dilediği kadar kalırlar. Sonra doğu tarafından küçük Siyah Sancaklar çıkar, Ebû Süfyan’ın evlatlarından bir adamla ve onun ashabıyla savaşırlar (ta ki) itaati (yani itaat edilip boyun eğilecek makamı) Mehdi’ye verirler…” (Bu hadisi) Ebû Nuaym b. Hammâd rivayet etmiştir…

(el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati, Müellif; Şerif, Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî)

Bu yazı yorumlara kapalı.