Beslenme hataları sonucunda dokularda biriken toksinler ağrı, sızı, iltihap, alerji yapar ve kişi akla gelebilecek her tür hastalığa açık hale gelir… Şunlar oluyorsa, bağışıklık sistemi vücudu virüslerden hem koruyor hem tedavi ediyordur: Bademcik şişmesi, terleme, sivilce, öksürük, hapşırma, burun kanaması, burun akıntısı, geniz akıntısı, kafa-kulak arkası yaraları, kulak iltihabı, idrar, mide-safra kusması, saç dökülmesi ve ishal. Bu belirtilerin hiçbiri hastalık değildir, bağışıklık sisteminin normal savunma mekanizmasıdır… Herhangi bir sebeple kullanılan antibiyotik vücutta ve özellikle bağırsaklarda yaşayan, sağlığı korumakla görevli mikropları yok eder, sonra faydalı mikropların yerini zararlı mikroplar doldurur… Kanda zararlı maddelerin çoğalmasıyla kan ağırlaşır, bağışıklık sistemi, ağırlaşan kanın dolaşımını hızlandırmak ve toksinleri atmak için, damarları daraltır ve tansiyonu yükseltir, hasta, tansiyon düşürücü ilaç aldığında damarlar zorla genişler kan dolaşımı yavaşlar damarlarda atıklar kalır dokular kirlenir kılcal damarlar tıkanır ve sonuçta organlar görevini yapamaz hale gelir… İnsanlık tarihinde şimdiki gibi bu kadar zararlı, bu kadar bol ve bu kadar çeşitli yiyecek bir arada tüketilmemiştir, bu yüzden günümüzde insanın karaciğeri çöplüğe, vücudu hastalık bataklığına dönmüştür…

Sağlık… 

BESLENME HATALARI SONUCUNDA DOKULARDA BİRİKEN TOKSİNLER AĞRI, SIZI, İLTİHAP, ALERJİ YAPAR VE KİŞİ AKLA GELEBİLECEK HER TÜR HASTALIĞA AÇIK HALE GELİR…

ŞUNLAR OLUYORSA, BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VÜCUDU VİRÜSLERDEN HEM KORUYOR HEM TEDAVİ EDİYORDUR: BADEMCİK ŞİŞMESİ, TERLEME, SİVİLCE, ÖKSÜRÜK,  HAPŞIRMA, BURUN KANAMASI, BURUN AKINTISI, GENİZ AKINTISI, KAFA-KULAK ARKASI YARALARI, KULAK İLTİHABI, İDRAR, MİDE-SAFRA KUSMASI, SAÇ DÖKÜLMESİ VE İSHAL. BU BELİRTİLERİN HİÇBİRİ HASTALIK DEĞİLDİR, BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN NORMAL SAVUNMA MEKANİZMASIDIR…

HERHANGİ BİR SEBEPLE KULLANILAN ANTİBİYOTİK VÜCUTTA VE ÖZELLİKLE BAĞIRSAKLARDA YAŞAYAN, SAĞLIĞI KORUMAKLA GÖREVLİ MİKROPLARI YOK EDER, SONRA FAYDALI MİKROPLARIN YERİNİ ZARARLI MİKROPLAR DOLDURUR…

KANDA ZARARLI MADDELERİN ÇOĞALMASIYLA KAN AĞIRLAŞIR, BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, AĞIRLAŞAN KANIN DOLAŞIMINI HIZLANDIRMAK VE TOKSİNLERİ ATMAK İÇİN, DAMARLARI DARALTIR VE TANSİYONU YÜKSELTİR, HASTA, TANSİYON DÜŞÜRÜCÜ İLAÇ ALDIĞINDA DAMARLAR ZORLA GENİŞLER KAN DOLAŞIMI YAVAŞLAR DAMARLARDA ATIKLAR KALIR DOKULAR KİRLENİR KILCAL DAMARLAR TIKANIR VE SONUÇTA ORGANLAR GÖREVİNİ YAPAMAZ HALE GELİR…

İNSANLIK TARİHİNDE ŞİMDİKİ GİBİ BU KADAR ZARARLI, BU KADAR BOL VE BU KADAR ÇEŞİTLİ YİYECEK BİR ARADA TÜKETİLMEMİŞTİR, BU YÜZDEN GÜNÜMÜZDE İNSANIN KARACİĞERİ ÇÖPLÜĞE, VÜCUDU HASTALIK BATAKLIĞINA DÖNMÜŞTÜR… 

Detaylar…

Hastalık sebepleri bölümünde anlatılan beslenme hataları sonucunda mide ve bağırsaklarda çürüyüp mayalanan gıdaların metabolizma atıkları kısmen dışarı atılır, kısmen dokularda birikir. Dokulardaki atıklar çoğaldıkça, iltihaplanmaya (çöplüklerdeki gibi yanmaya) ve gaz oluşturmaya başlar. Bu yakıcı madde ve gazlar (antijenler) dokularda ağrı, sızı, iltihap ve alerjiye yol açar. Bu durum devam ettiği sürece, akla gelebilecek her tür hastalık ortaya çıkabilir… Ancak bağışıklık sistemi bu duruma müdahale ederek ateşi yükseltir. Yükselen ateş kanı ısıtır, nefesi, kalp atışlarını ve kan dolaşımını hızlandırır. Isınan kanda, dokuları temizlemekle görevli mikroplar, lökositler ve lenfositler çoğalır. Bağışıklık sistemi bu şekilde zararlı bakteri ve virüslerin çoğalmasını engellemeye ve dokuları toksinlerden temizlemeye çalışır. Örneğin çocuk felci virüsünün üreme hızı 40 C derecede 250 kat azalırken, zatürreden sorumlu bakteri 41,1 C derecede yok olur

Bağışıklık sistemi, ısınan kan, kandaki görevli hücreler ve mikropların erittiği zararlı maddelerden dokuları arındırmak için farklı yollar kullanır. Bademciklerden şişme ve iltihaplanmayla, deriden terleme, döküntü ve sivilcelerle; akciğerlerden nefesle ve öksürükle;  beyinden hapşırma, burun kanaması, burun akıntısı, geniz akıntısı, kafa ve kulak arkası yaraları, kulak iltihabıyla; böbreklerden idrarla, mide ve safra kesesinden kusmayla; karaciğer ve bağırsaklardan ishalle dışarı atarak kurtulmaya çalışırSaç dökülmesi ve tırnak uzaması da toksinleri vücuttan uzaklaştırma yollarıdır… Bu semptomların hiçbiri hastalık değildir, bağışıklık sisteminin normal savunma mekanizmasıdır… Ateşi düşürmek, öksürüğü engellemek, burun akıntısını durdurmak, antibiyotik kullanmak, bademcikleri aldırmak bağışıklık sistemine yapılan büyük bir haksızlık ve zulümdür. Allah sağlığımızla ilgili bütün hatalarımız karşısında sonsuz rahmetiyle muamelede bulunur ve her adımda bir kurtuluş yolu gösterir. Ancak çoğu insan Allah’ın her adımda lütfettiği rahmetine isyan ve ihanetle karşılık vermektedir…

İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde, bu kadar zararlı, bu kadar bol ve bu kadar çeşitli yiyecek bir arada tüketilmemiştir. Bu yüzden günümüzde insanın karaciğeri çöplüğe, vücudu hastalık batağına dönmüştür. Bu durumdan ilaç veya cerrahi müdahalelerle kurtulmayı düşünmek, tehlikenin boyutunu bilmemekten kaynaklanır…

Birçok hastalığın temeli tektir: Yanlış yaşam tarzı… Yaşam tarzı değiştirilmeden, mide ve bağırsaklar tedavi edilmeden, sindirim düzeltilmeden, karaciğer temizlenmeden, oruç tutmadan hiçbir gıda, doğal da olsa hiçbir ilaç ya da bitki, tek başına bedenin iyileşmesini sağlayamaz…

Allah Teâlâ, Hz. Âdem (a.s) için yarattığı yiyeceklerin sindirim kurallarını belirlemiştir. Bu kuralları değiştirmek veya onlara bir şey eklemek mümkün olmadığına göre, bu kurallara sımsıkı sarılmaktan başka çaremiz yoktur…

Midede sindirimi tamamlanan besin maddeleri bağırsaklara iner. Bağırsaklarda birinci hazım tamamlanır, besin emilir ve karaciğere yani ikinci hazma gönderilir. Birinci hazımda parçalanmayan besin kalıntıları bağırsaklarda doğal olarak yaşayan vazifeli mikroplar tarafından parçalanarak vitamin, şeker, hatta protein üretilir. Toksik maddeler ise nötralize edilerek hızla dışarı atılmaya çalışılır…

Herhangi bir sebeple kullanılan antibiyotik (anti-karşı, biyo-hayat, yani hayat karşıtı) vücutta ve özellikle bağırsaklarda yaşayan, sağlığı korumakla görevli mikropları yok eder. O zaman faydalı mikropların yerini zararlı mikroplar yok eder. O zaman faydalı mikropların yerini zararlı mikroplar ve tek hücreliler doldurur… Tek hücreliler ve yabancı mikroplar bağırsaklara gelen besinden çeşitli toksinler üretir, toksinleri kana karıştırmadan dışarı atmakla görevli bağırsak tüycükleri çürür. Tüycüklerin çürümesiyle kelleşen bağırsaklarda yaralar oluşur ve koruma görevini yapamayıp, faydalı maddelerin yanı sıra zararlı maddeleri de kana karıştırır. Zararlı maddelerle ağırlaşan kan, karaciğere geçer. Karaciğer, bu kanın bir kısmını temizleyerek kalbe, bir kısmını da böbreklere gönderir. Ancak arttıkça, karaciğerin bunları temizlemesi kandaki zararlı maddelerin oranı arttıkça, karaciğerin bunları temizlemesi zorlaşır. Bu durumda atık maddeler karaciğerde birikerek yağlanma, büyüme, kistlere sebep olur. Karaciğer kanı yeteri kadar temizleyemez hale gelir. Kanda zararlı maddelerin çoğalmasıyla kan ağırlaşır. Bağışıklık sistemi, ağırlaşan kanın dolaşımını hızlandırmak ve atıkları çıkartmak için, damarları daraltmak ve tansiyonu yükseltmek zorunda kalır. Ancak hasta, tansiyon düşürücü aldığında, damarlar zorla genişler, kan dolaşımı yavaşlar. Toksinlerle yoğunlaşan kan damarlarda atık bırakır, dokuları kirletir, kılcal damarları tıkar. Kan, daralan ve tıkanan kılcal damarlardan organların dokularına gerektiği gibi ulaşamadığı için yeterli gıda ulaştıramaz. Aynı zamanda metabolizma atıklarını dokulardan uzaklaştıramaz. Sonuç olarak, hücre ve organlar aç kalır ve sürekli atıklarla uğraşmaktan asıl görevini yapamaz hale gelir…

Her bir hücre ve her bir organ belli bir titreşimle çalışır (Allah’ı zikreder). Ancak, atıkların birikmesiyle ağırlaşan hücrelerin titreşim frekansları bozulur (Allah’ı zikirden ayrılır)… Aidin Salih/Gerçek Tıp