Sakal ve bıyık ile ilgili hadis var mıdır?

SORU: Sakal ve bıyık ile ilgili hadis var mıdır?

CEVAP:

Sakal ve bıyık ile ilgili hadis-i şeriflerin bazısı şunlardır…

1- Heysemî’nin zikrettiği üzere Ebû Ümâme (r.a)’dan rivayetle, Ensar’dan bir grup yaşlı kimse Rasûlullah (s.a.v)’e: “Ey Allah’ın Rasûlü, Ehl-i Kitab sakallarını kısa kesip bıyıklarını uzatıyorlar” dediklerinde Rasûlullah (s.a.v): “Bıyıklarınızı kesin, sakallarınızı uzatın, Ehl-i Kitab’a muhalefet edin!” cevabını verdi.

2- Müslim ve Beyhakî Kübrâ’da zikredildiği üzere İbn-i Ömer (r.a)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Bıyıkları kesin (kazıyın), sakalları çoğaltın (uzatın) ve müşriklere muhalefet edin.” Bir diğer rivayette ise; “Mecusilere muhalefet edin” buyrulmuştur.

3- Müslim’in zikrettiği üzere Âişe (r.anhâ)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “On şey fıtrattandır: Bıyığın kesilmesi, sakalın uzatılması, misvak, istinşak (buruna su çekmek), mazmaza (ağza su çekmek), tırnakları kesmek, parmak mafsallarını yıkamak, koltuk altını yolmak, etek tıraşı olmak, intikâsu’l-mâ yani istinca yapmak.”

Hadiste geçen “fıtrat” kelimesini âlimler; “Uymamız emredilen bizden önceki Peygamberlerin sünneti” diye açıklamışlardır.

4- İbn-i Kesir, Bidâye, Ebû Nuaym ve Delâil’de zikredildiği üzere; Kisrâ’nın elçileri, Rasûlullah (s.a.v)’i Yemen’e götürmek için ve Kisrâ’nın tehditlerini içeren bir mesajla huzura çıktıklarında Rasûlullah (s.a.v) elçilerin bıyıklarını uzatıp sakallarını kısalttıklarını gördü, onlara bakmak istemedi ve şöyle dedi: “Yazıklar olsun size! Bunu size kim emretti?” Onlar: “Rabbimiz (yani Kisrâ) emretti” deyince, Rasûlullah (s.a.v): “Lakin benim Rabbim bana sakalımı uzatıp bıyığımı kısaltmamı emretti” buyurdular.

5- Ahmed b. Hanbel’in zikrettiği üzere Ebû Ümâme (r.a)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Muhakkak Yahudiler bıyıklarını uzatır, sakallarını kısaltırlar. Onlara muhalefet edin.”

 

Farklı yollardan gelen yukarıdaki bu rivayetler, Müslümanların yüzlerine verecekleri şekli tarif etmektedir. Buna göre, şu şekilde olacaktır: 1- Bıyıklar kesilecek… 2- Sakallar uzatılacak… Böyle yapmak Rasûlullah (s.a.v)’in ve geçmiş Peygamberlerin sünneti olup, emredildiği gibi müşriklere, Yahudi ve Hıristiyanlara muhalefet için gereklidir…

(İbn-i Âbidîn, İhtiyâr, Fetevây-i Hindiyye, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı, Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı, Mültekâ/Mevkûfât, İhyâ-u Ulûmi’d-Dîn ve Tahâvî)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.