Peruk takmak caiz midir? Dövme yaptırmak, kadının vücuduna estetik cerrahi yaptırması, yüzünden kıl aldırması, takma kirpik kullanması, güzelleşmek için dişlerini törpületmesi, kaş aldırması vb. fiiller doğru mudur? Bu işleri sanat edinmek ve bunlardan elde edilen kazanç caiz midir?

SORU: Peruk takmak caiz midir? Dövme yaptırmak, kadının vücuduna estetik cerrahi yaptırması, yüzünden kıl aldırması, takma kirpik kullanması, güzelleşmek için dişlerini törpületmesi, kaş aldırması vb. fiiller doğru mudur? Bu işleri sanat edinmek ve bunlardan elde edilen kazanç caiz midir?

CEVAP:

Bu husustaki ayet-i kerime:

Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurmuştur: “Allah o şeytana lânet etti ve o da, ‘Andolsun ki senin kullarından elbette belirli bir pay alacağım’ dedi. ‘Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de (putlara adak için) hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler.’ Kim Allah’ı bırakıp da şeytanı dost edinirse şüphesiz o, apaçık bir hüsrana düşmüştür…” (Nisâ, 4/118–119)

 

Bu husustaki bazı hadis-i şerifler:

1- Buhârî, Müslim, Tirmizî, Ebû Dâvûd, Nesâî, İbn-i Mâce ve Ahmed b. Hanbel’in zikrettiğine göre İbn-i Mesûd (r.a)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Dövme yapanlara, yaptıranlara; yüzlerdeki kılları alanlara, aldıranlara; güzelleşmek maksadıyla dişlerini törpüleyip aralarını ayıranlara; Allah’ın yarattığı şekli değiştirenlere, Allah lanet etsin…”

2- Cenâb-ı Peygamber (s.a.v) diğer bir hadis-i şeriflerinde ise şöyle buyurmuştur: “Saç ekleyene, ekletene; ben yapana, yaptırana; dişlerinin başını inceltene, buna razı olana; yüzünden tüyleri aldırana, yüzündeki tüyler aldırıldığı takdirde buna rıza gösterene, Allah lanet etmiştir…”

 

Yukarıda zikredilen bu vb. ayet ve hadislerden şu hükümler çıkarılmıştır:

1- Kadının eklediği saç veya taktığı peruk insan saçından ise;

İster kendi saçından olsun, ister başkasının saçından olsun haramdır. Bu peruğu ister mahremlerinin yanında taksın, ister yabancı erkeklerin yanında taksın haramdır. Çünkü bu tarz insan saçından yapılmış peruğu takmak asılda haramdır…

2- Kadının eklediği saç insan saçı değil de (hayvan kılı veya sentetik maddeler gibi) başka bir şeyden yapılmış ise;

Bu durumda peruk takmak, kadına, saçını göstermesi caiz olmayanların yanında haramdır. Kadına, saçını göstermesi caiz olanların yanında bu maddelerden yapılmış peruğu kullanması ise caizdir…

3- Saça, örgü ve perçem yaptırma da yukarıda iki madde de zikredilen hükme tabidir…

4- Peruk konusunda her ne kadar kadınlar zikredilmiş ise de, bu husustaki hükme erkekler de tabidirler…

5- Dövme yapmak ve yaptırmak haramdır…

6- Kadının yüzündeki kılları aldırması haramdır. Ancak kadın, kocasına süslenmek maksadıyla yüzündeki kılları aldırırsa bu caizdir. Kadının yüzünde biten kıl, erkeklerdeki sakal ve bıyık derecesinde ise bu kılları aldırmak haram değil, bilakis müstehaptır…

7- Kaş aldırma haramdır. Kadın bunu kocasının isteği üzere veya sadece kocasına süslenmek maksadıyla yapsa dahi, kadın dışarı çıktığında yüzü açık olup başkaları göreceğinden dolayı caiz değildir…

8- Takma kirpik kullanmak haramdır. Ancak kadın bunu kocasına süslenmek maksadıyla, kocasının yanında yaparsa caizdir…

9- Özellikle yaşlı kadınların yaptırdığı, gençlere benzemek veya genç görünmek için dişlerinin aralarını açtırmaları, dişlerinin başlarını incelttirmeleri haramdır…

10 Estetik cerrahi haramdır. Ancak tedavi amaçlı yapılan estetik cerrahiler caizdir…

11- Yukarıda sayılan; saç ekleme (hakiki saç) veya peruk takma (sûnî saç), yüzdeki kılı alma, dövme yapma, ben yapma, kaş alma, estetik yapma, güzelleşmek için dişlerin arasını açma gibi işleri sanat edinmek de haramdır. Çünkü haram şeyden elde edilen kazançta haramdır…

Takma saç, peruk vb. şeyleri kullanmanın haram kılınmasının hikmetlerinden bazıları şunlardır:

1- Allah’ın yarattığı şekli değiştirmek…

2- Haram olan bakışları üzerine çekerek, çekiciliğe sebebiyet vermek. Bu da tesettürün manasını lağvetmektedir. Kadındaki saç, ziynet mahallidir. Çünkü hadîs-i şerifte beyan edildiği üzere; “Allah kadınları saç ile erkekleri de sakal ile süslemiştir…”

3- Tezvir yani aldatma söz konusu olup, bu ise haramdır…

4- İnsan saçı ekleme söz konusudur ki, insanın cüz’ünden faydalanmak haramdır…

5- Kadının takma saçla gururlanması ve güzelliğiyle övünmesi söz konusudur…

(İbn-i Âbidin, İhtiyâr, Mültekâ/Mevkûfât, Fetevây-i Hindiyye ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

Bu yazı yorumlara kapalı.