Müslüman olmayan kişilerle selamlaşmak nasıl olmalıdır?

SORU: Gayr-i Müslimlerle selamlaşmak nasıl olmalıdır?

CEVAP:

a) Yahudi ve Hristiyanlara ilk önce Müslümanların selama başlaması, Âlimlerin çoğuna göre caiz değildir. Hatta bazısı mekruh demiştir. İmam Nevevî ise “Haramdır” demiştir. Onların verdikleri selama ise “ve aleyke” veya “ve aleyküm” diye karşılık verilebili

Buhârî’de zikredildiği üzere İbn-i Ömer (r.a.)’dan rivayette, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Yahudiler size selam verince onlardan biri ‘es-sâmu aleyküm/acil ölüm üzerinize olsun’ derse, sen de ona ‘ve aleyke/ve senin üzerine de’ de!”

Müslim’in zikrettiği üzere Enes (r.a)’dan gelen bir rivayette Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Hristiyan ve Yahudilerle karşılaşınca önce siz selam vermeyin (onlar size versinler siz karşılık verin), bir yolda onlarla karşılaşınca (kenardan geçmeleri için) yolu onlara daraltın.”

Selam vermek, verilen kişi için tazim ve teşriftir. Hadisten anlaşılan şudur ki; Ehl-i Kitap ‘mağdûb’ yani üzerlerine Allah’ın gazaplandığı ve ‘dâll’ yani sapıtanlar olmaları, muharref (tahrif edilmiş) bir şeriata tabi olmaları, Allah hakkında iftirada bulunmaları, insanları ve menfaatlerini ilahlaştırmaları sebebi ile teşrife layık değildirler. Öyleyse önce selam vererek onları teşrif etmeyin, tazimi izhar etmeyin. Bırakın onlar size selam versinler, siz selamlarına mukabele edin.

b) Bir toplulukta Müslümanlarla birlikte kâfirler bulunursa, isterse Müslümanları kastederek onlara “Es-selâmu aleyküm” der veya isterse “Es-selâmu alâ meni’t-tebea’l-hüdâ” der…