Mastürbasyonun dört mezhebe göre hükmü nedir? İstimna yapmanın cezası nedir? İstimna ne zaman caiz veya vacip olur? Kişi hanımının eliyle boşalırsa günahı var mıdır? Kişi eliyle değil de göbeğiyle veya uylukları vasıtasıyla boşalırsa hükmü ne olur?

SORU: İstimnanın/Mastürbasyonun dört mezhebe göre hükmü nedir? İstimna yapmanın cezası nedir? İstimna ne zaman caiz veya vacip olur? Kişi hanımının eliyle boşalırsa günahı var mıdır? Kişi eliyle değil de göbeğiyle veya uylukları vasıtasıyla boşalırsa hükmü ne olur?

CEVAP:

 

El ile istimnanın hükmü hususunda mezhep âlimleri ihtilaf etmişlerdir. Bu hususta serdedilen görüşler kısaca şunlardır:

 

1- Hanefi Mezhebi:

a) Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı…

“Mastürbasyon yapmak helâl olmaz. Çünkü bu, fıtratı çiğnemektir. Bu da mastürbasyonun haram olduğunu ifade eder. Çünkü bu, insânî fıtratın dışına çıkan ve ilâhî yasakları çiğneyen kimselerin işidir. Allah (c.c) şöyle buyurmuştur: “Evlenmeye imkân bulamayanlar, Allah, fazlından onların ihtiyacını giderinceye (lütfü ile zenginleştirene) kadar, iffetli kalsınlar.” (Nûr, 24/33) Yani, Cenâb-ı Allah kendilerini fazlıyla zengin kılıp, meşru evlenme yollarını onlara kolaylaştırıncaya kadar şehveti frenleme hususunda sabretsinler. Günahı her ne kadar zinadan daha az da olsa mastürbasyon, yine de Kitap ve Sünnet’le haram kılınmıştır. Bunun günahı zinanınkinden daha azdır.”

“El ile istimna yapan kişiye şer’î hâkimin bu suçtan dolayı caydırıcı ve uygun bir tazir cezası tatbik etmesi gerekir. Elle meni getirmek (mastürbasyon), büyük bir suçtur. Şeriat koyucunun yasakladığı ve Rasûlullah (s.a.v)’in sakındırdığı çirkin bir günahtır. Çünkü bu, sıhhî ve içtimâî bazı hastalıklara neden olur. Failinin bu günahtan dolayı tevbe etmemesi halinde kıyamet gününde eli gebe olarak mahşer meydanına getirileceği, hadisle haber verilmiştir.”

b) İbn-i Âbidîn…

“Cevhere’de zikredildiği üzere el ile istimna haramdır. Bunu yapan kimseye tazir cezası uygulanır.”

“İstimnâ bi’l-yed (el vs. ile boşalmak), ‘Elini nikâh eden melundur’ (el-Ezdî, Duafâ) hadisinden dolayı tahrîmen mekruhtur. Ama zinadan korkarsa, üzerine bir vebal olmaması ümit edilir. Bilakis zinadan kurtulmak ancak bununla olacaksa, yapılması vacip olur. Çünkü daha hafiftir. Burada Fetih’in ibaresi şöyledir: ‘Şehveti galebe çalar da onu teskin için yaparsa cezalanmaması umulur.’

Erkeğin, menisini karısının veya cariyesinin eli ile indirmesi caizdir.

“Ulema boşalma işini ‘el ile’ diye kayıtlamışlarsa da, bir kimse âletini meselâ kendi uylukları arasına sokarak veya göbeğiyle menisini indirirse aynı hükme tabidir. Bir kimse âletini duvara veya onun gibi bir şeye sokarak menisini indirse yahut eline bir sargı dolayarak hararetine mâni olmak sureti ile bu işi eli ile görse yine günahkâr olur.”

“Zeylâî’nin istimna hususundaki hükmü şöyledir: Zeylâî, istimnanın helâl olmadığına; ‘Onlar ki iffetlerini korurlar’ âyet-i kerimesi ile istidlâl etmiş ve ‘cimâ için ancak zevce ile cariyeden istifade mübah kılınmıştır’ diyerek bu da, bu ikisinden başka bir şeyle şehveti gidermenin ve teskin etmenin helâl bir şey olmadığına delildir’ demiştir.”

“Ebû-l Leys; ‘bir kimse zina edeceğinden korkarsa, el ile menisini getirerek şehvetini teskin etmesi vacip olur’ demiştir.”

 

2- Şafiî Mezhebi:

İstimnanın haramlılığına hükmeden İmam Şafiî ve Şafiî Uleması, istimna ile ilgili hadisler zayıf olduklarından haramlılık hükmünü bu hadislere değil, Mü’minûn sûresinin; “(Öyle müminler) ki, onlar ırzlarını koruyanlardır. Şu var ki zevcelerine yahut sağ ellerinin malik olduklarına (kendi cariyelerine) karşı (olan durumları) müstesnadır. Çünkü onlar (bunlarla ilişkilerden dolayı) kınanmış değildirler. O halde kim bunların ötesine geçmek isterse şüphe yok ki, onlar haddi aşanlardır” âyetine dayandırmışlardır.

 

3- Mâlikî Mezhebi:

İstimnanın haramlılığına hükmeden Malikîler haramlılık hükmünü, Buhârî’nin rivayet ettiği “Ey gençler topluluğu! Sizden, evlenebilen evlensin. Çünkü evlilik, gözü daha fazla haramdan sakındırır, avret yerini daha fazla iffetli kılar. Evlenemeyen oruç tutsun. Doğrusu oruç, onun şehvetini kırar (frenler)” hadis-i şerifine dayandırmış ve şöyle demişlerdir: “Burada Rasûlullah (s.a.v) evlenmeye gücü yetmeyenlere oruç tavsiye etmiştir. Eğer istimna mübah olsaydı bir çare olarak onu tavsiye etmek daha kolaydı.”

 

4- Hanbelî Mezhebi:

Bu hususla alakalı olarak Hanbelî mezhebinde muhtelif görüşler vardır.

Şerh-u Ğâyeti’l-Müntehâ ve Şerh-u Münteha’l-İrâdât: “Zaruret olmaksızın eliyle istimna eden kimsenin ister erkek olsun ister kadın olsun yaptığı bu iş haramdır ve tazir cezası verilir. Zira bu masiyettir. Ancak livata veya zinaya düşmekten veya sıhhatine zarar geleceğinden korkar da istimna yaparsa bu durumda haram olmaz ve tazir cezası verilmez. İstimna mübah değildir. Ancak evlenmeye gücü yetmezse o zaman mübah olur.”

Kâfî fî Fıkh-ı İbn-i Hanbel, İbn-i Kudâme: “El ile istimna haramdır. Zira bu fiil neslin kesilmesine sebep olacağından livata gibi haramdır. Ancak zinaya düşmekten korkarsa mübah olur.”

(İbn-i Âbidîn, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı, Şerh-u Ğâyeti’l-Müntehâ, Şerh-u Münteha’l-İrâdât, el-Kâfî fî Fıkh-ı İbn-i Hanbel (İbn-i Kudâme), İbn-i Kesîr Tefsiri, Tefsir-ü’l-Münîr ve İhyâ-u Ulûmi’d-Dîn)

Bu yazı yorumlara kapalı.