BÜYÜ, NAZAR, uykuda KORKMA, yılan-akrep vb. HAŞARATTAN korkma, CİN, KÖTÜ insanların ŞEYTANIN ve SÜFLİLERİN ŞERRİNDEN EMİN OLMAK İÇİN ne OKUMALIYIZ?

SORU: BÜYÜ, NAZAR, uykuda KORKMA, yılan-akrep vb. HAŞARATTAN korkma, CİN, KÖTÜ insanların ŞEYTANIN ve SÜFLİLERİN ŞERRİNDEN EMİN OLMAK İÇİN ne OKUMALIYIZ?

CEVAP:

Aşağıdaki ayetleri ve duaları sabah-akşam/gündüz-gece abdestli olarak hastanın kendisi okuması lazımdır kendisi okuyamıyorsa, hasta yakını önce kendisine 7 Âyete’l-Kürsî okur sonra da aşağıdaki ayetleri okuyup suya üfler onu hastaya içirir ve bunu hasta iyileşinceye kadar yapar…

7 defa besmele ile birlikte Fâtihâ suresi (Elhamdülillâhi rabbilâlemîn…)

7 defa Âyete’l-Kürsî (Allâhü lâilâhe illâ hüvelhayyülkayyûm…) Âyete’l-Kürsî her okunuşunda “Ve hüve’l-aliyyü’l-azîm” 3 defa tekrarlanacak…

11 defa İhlâs suresi (Kul hüvellâhü ehad…)

5 defa Felak suresi (Kul eûzü birabbilfelak…)

6 defa Nâs suresi (Kul eûzü birabbinnâs…)

11 defa İnşirâh suresi (Elem neşrah leke sadrak…)

11 defa Kâfirûn suresi (Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn…)

11 defa Kureyş suresi (Liîlâfi kurayş…)

1 defa Haşir suresinin sonu (Lev enzelnâ hâze’lkurâne alâ cebelin leraeytehû hâşian mütesaddian… başlayıp sonuna kadar okunacak)

1 defa Târık suresi (Ve’s-semâi ve’t-târık…)

1 defa Cin suresi…

1 defa Saffât suresi tamamı veya ilk 10 ayeti…

Kehf suresinin ilk 10 ayeti…

Mu’minûn sûresinin 115-116-117-118’nci ayetler (Efehasibtüm ennemâ halaknâküm abesen ve enneküm ileynâ lâ turceûn. Feteâlallâhu’l-meliku’l-hakku lâ ilâhe illâ huve rabbu’l-arşil kerîm. Ve men yed’u meallâhi ilâhen êhare lâ burhâne lehû bihî feinnemâ hısâbuhu inde rabbihi innehu lâ yuflihu’l- kâfirûn. Ve kul rabbiğfir verham ve ente hayru’r-râhımîn…)

Bakara suresi 163. Ve 164. ayetler (Ve ilâhukum ilâhun vâhidun lâ ilâhe illâ huve’r-rahmânu’r-rahîm. İnne fî halkı’s-semâvâti ve’l-ardı vahtilâfi’l-leyli ve’n-nehâri ve’l-fulkilletî tecrî fîl bahri bimâ yenfeu’n-nâse ve mâ enzelallâhu mine’s-semâi min mâin fe ahyâ bihi’l-erda ba’de mevtihâ ve besse fîhâ min kulli dâbbetin ve tasrîfi’r-riyâhı ve’s-sehâbi’l-musahhari beyne’s-semâi ve’l-erdı le âyâtin li kavmin ya’kılûn…)