Hac ve Kurban hususunda hilalin ayrı ayrı yerlerde görülmesine itibar olunur mu?

SORU: Hac ve Kurban hususunda hilalin ayrı ayrı yerlerde görülmesine itibar olunur mu?

CEVAP:

İbn-i Âbidîn şöyle demiştir:

“Hac bahsinde Ulemanın sözlerinden anlaşılıyor ki, hacda hilalin muhtelif görülmesi yani değişik yerlerde ve zamanlarda görülmesi muteberdir. Başka bir yerde hilalin oradan (yani hac beldesinden) bir gün evvel görüldüğü anlaşılsa, hacılara bir şey lazım gelmez. Acaba bu, hacı olmayanlar için kurban hakkında da söylenebilir mi? Bunu bir yerde görmedim. Ama zahire bakılırsa, evet söylenebilir. Çünkü hilalin muhtelif beldelerde başka başka zamanlarda doğması, oruç mutlak olarak hilalin görülmesine bağlandığı için itibara alınmamıştır. Bu, kurbanın hilâfınadır. Zahire göre kurban, namaz vakitleri gibidir. Her cemaate kendi gördüğü ile amel etmeleri vaciptir. Binaenaleyh başkalarının (başka memleketlerde) hilali görmelerine göre ayın on üçü olmuş olsa, onların (hac beldesindekilerin) hilali görmelerine göre ise ayın on ikisi olsa, kendilerine göre ayın on ikisi olduğundan o gün kurban kesmeleri caizdir/kâfidir. (Zira Kurban kesme günleri Zilhiccenin on, on bir ve on ikinci günleridir, on üçüncü günde Kurban kesilmez…)” (İbn-i Âbidîn)