Kıyamet Alametlerinden “Medine’de büyük bir hadisenin olması” hususunu anlatır mısınız?

SORU: Kıyamet Alametlerinden “Medine’de büyük bir hadisenin/vakanın olması” hususunu anlatır mısınız?

CEVAP:

Medine’de Büyük Bir Hadisenin/Vakanın Olması

Ebû Hureyre (r.a)’dan rivayetle şöyle demiştir: “Medine’de öyle bir vakıa/hadise olur ki (bu vakıada) yağ taşları (kan) içinde kalır. “Harra Vakası” bu (vakanın) yanında kamçıyla bir defa vurmak gibi (hafif) kalır. Bu (hadise) Medine’den 2 berîd uzaklığa kadar yayılır. Sonra Mehdi’ye biat edilir…” (Bunu) Ebû Nuaym rivayet etmiştir…

(Harra/Harre Vakasını, Kerbela faili olan Yezid yapmıştır. Harra Vakası sahabe evlatlarının zalime karşı kıyamıdır. Bu vaka da on binlerce kişi asılmış, bin bakire Müslüman kadına tecavüz edilmiş olup bunlardan doğan çocuklara “Evladü’l-Harra” denilmiş, Medine yağmalanmış, Kureyş ve Ensar’dan sahabeler ve sahabe çocukları şehit edilmiş ve bu savaşla Bedir Ehlinden kimse kalmamış, Mekke mancınığa tutulmuş, Kâbe zarar görmüştür…)

Tembih:

“Ahcâru’z-zeyt/yağ taşları” denilen yer neresidir?

“Seferu’s-Saadet” (isimli eserde) şöyle denilmiştir: “Ahcâru’z-zeyt/yağ taşları” Mescid-i (Nebevînin) kapılarından birisine yakın olup bu kapıya “Babu’s-Selam” denilir. Kişi “Babu’s-Selam”’dan çıkıp sağ tarafına döner ve bir taş atımı miktarınca giderse, “ahcâru’z-zeyt/yağ taşları” diye bilinen yere gelmiş olur…

“el-Hulâsa” isimli eserde Seyyid Semenhûdî’nin ibaresi şöyledir: “Ahcâru’z-zeyt/yağ taşları” (Uhud şehitlerinden) Mâlik b. Sinan’ın defnedildiği yerdir. Zeytinyağı sıkıp satan kişiler/yağcılar (yağ) tulumlarını bu taşların üzerine koyarlar, (sonra bu taşların) üzerine toprak yığıp örterlerdi…

Ebû Dâvûd, Tirmizî ve diğerlerinin Âbî’l-Lahm’ın kölesinden rivayetlerinde, “o, Nebî (s.a.v)’i “zevrâ” yakınında “ahcâru’z-zeyt/yağ taşları”’nın yanında ayakta yağmur duası yaparken görmüştür…” (“Zevrâ” Medine’de Mescid-i Nebevî’nin batı tarafındaki yerdir.“Ahcâru’z-zeyt/yağ taşları” denilen yer yağmur duasının yapıldığı yerdir…)

Ka’bu’l-Ahbâr’ın sözünün muktezasına göre (“Ahcâru’z-zeyt/yağ taşları” denilen yer) “Harra” vakasının olduğu Benî Abdi’l-Eşhel’in evleri (civarındaki) “Harra”’da bir yerdir…

(el-İşâatü li-Eşrâti’s-Sâati, Müellif; Şerif, Seyyid Muhammed b. Rasûl el-Hüseynî el-Berzencî)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.