İmam Suyûtî (rh.a)’in “Kur’ân bize yeter” deyip hadislerle ameli bırakanlar hakkındaki görüşü nedir?

SORU: İmam Suyûtî (rh.a)’in “Kur’ân bize yeter” deyip hadislerle ameli bırakanlar hakkındaki görüşü nedir?

CEVAP:

Bazı ilimler vardır ilaç gibidir. Bazı görüşler de vardır ki abdesthane gibidir, ancak zaruret anında zikredilir. Allah’a hamdolsun ki uzun zamandır mevcut olmayan, fakat (ne yazık ki) şimdilerde (yani İmam Suyûti’nin zamanında v. 911 h.), kötü kokusu yayılan bir görüş bulunmaktadır. Bu görüş (sahipleri); “sünnet-i seniyye ve rivayet edilen hadislerle amel edilemeyeceğini, sadece Kur’ân’ın delil olacağını” söylemektedirler. Allah Teâlâ hadis-i şeriflerin âliliğini ve şerefini artırsın.

Ben bu sözün aslını ve batıl olduğunu insanlara açıklamak istedim. Çünkü bu, toplumu helake götürecek en büyük sebeplerden bir tanesidir.

Allah (c.c) size merhamet etsin. Şunu bilesiniz ki, usûl ilminde maruf olan şartları taşıyan kavlî olsun, fiilî olsun hadisler hüccettir. Rasûlullah (s.a.v)’in hadislerini inkâr eden kimse küfre girer ve İslâm dairesinden çıkar, Yahudilerle, Hıristiyanlarla veyahut Allah’ın murad ettiği diğer kâfir fırkalarla beraber haşrolunur.

Esasında zaruret hâsıl olmasaydı, birkaç asırdır gündemde olmayan ve böylelikle insanların da rahat ettiği bu görüşün aslını anlatmayı helal görmüyordum. Bu görüşte olanların, dört mezhep İmamı zamanında ve onlardan sonraki zamanlarda da sayıları fazla idi. Dört İmam ve onların ashabı, derslerinde, münazaralarında ve eserlerinde bu görüş sahiplerini reddetmeye genişçe yer veriyorlardı. İnşallah ben onların delillerinden bir demet sunacağım. Muvaffak kılacak olan ise Allah’tır…

(İmam Suyûtî, Beyhakî el-Medhal ilâ Delaili’n-Nübüvve/Medhal-i Sağîr, Beyhakî el-Medhal ile’s-Sünen/Medhal-i Kebîr)

(İmam Suyuti sünnetin ispatı ve bunu inkâr edenlere reddiye hakkında mezhep İmamlarından İmam Şafiî ve hadis imamlarından İmam Beyhakî’nin görüşlerini zikretmiş ve böylece selefi sâlihînin bu husustaki görüşlerini muhtasar bir şekilde ortaya koymuştur.)

Bu yazı yorumlara kapalı.