İhrama mîkat mahallinden önce girilebilir mi? Faziletli olan hangisidir?

SORU: İhrama mîkat mahallinden önce girilebilir mi? Faziletli olan hangisidir?

CEVAP:

İhrama mîkattan önce girmek haram değil bilakis kendine güveniyorsa efdal olan budur.

“Fethu’l-Kadîr” isimli eserde şöyle denilmiştir: “Mîkatlardan önce ihrama girmenin efdal olması, bunda ta’zim daha çok ve meşakkat daha fazla olduğundandır. Sevap, meşakkate göredir. Onun için Ashâb, hacc ve umre için uzak yerlerden ihrama girmeyi severlerdi. Rivayete göre Abdullah b. Ömer Beyt-i Makdis’ten, İmran b. Husayn Basra’dan, İbn-i Abbâs Şam’dan, İbn-i Mesûd Kâdisiyye’den ihrama girmişlerdir. Rasûlullah (s.a.v): “Her kim Mescid-i Aksâ’dan umreye veya hacca ihramlanırsa, Allah onun geçmiş günahlarını affeder” buyurmuştur. Bu hadisi İmam Ahmed, bir benzerini de Ebû Davûd rivayet etmişlerdir.” Ancak böyle bir kimse kendine güvenmiyorsa o takdirde mîkat yerinden ihrama girmesi daha efdaldir…

(İbn-i Âbidîn, Bahru’r-Râik Şerhu Kenzu’d-Dekâik, Şerhu’l Vikâye, Teshîl li Mesâil Kudûrî, Fetevây-i Hindiyye, Mültekâ/Mevkûfât, Cezîrî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı ve Zuhaylî -dört mezhebe göre- İslam Fıkhı)

 

Bu yazı yorumlara kapalı.