Cuma namazından önce ve sonra sünnet namazlar var mıdır? Bunun delili nedir?

SORU: Cuma namazından önce ve sonra sünnet namazlar var mıdır? Bunun delili nedir?

CEVAP:

 

a) Dört rekât Cuma namazından önce ve dört rekât da Cuma namazından sonra sünnet namaz meşru kılınmıştır. Bu, Ebû Hanife (rh.a)’e göredir.

Ebû Yusuf (rh.a) ise; “Cuma namazından sonraki sünnet altı rekattır” demiştir.

 

b) Cumadan sonra dört rekât sünnetin delili:

Cumadan sonra dört rekât sünnetin delili Müslim’in zikrettiği üzere Ebû Hureyre (r.a)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Cumadan sonra (nafile kılarsanız) dört (rekât) kılın…”

Müslim’in zikrettiği üzere Buhârî hariç topluluğun naklinde, Ebû Hureyre (r.a)’dan rivayetle Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Sizden biriniz Cumayı kılarsa, sonrasında da dört (rekât nafile) kılsın…”

Birinci hadis, Cumadan sonra kılınan dört rekât nafilenin müstehap olduğuna delalet eder. İkinci hadis ise, bu namazın vacip olduğuna delalet eder. Biz iki hadisi de cem eylemek için bu namaza “sünnet-i müekkede”’dir dedik…

 

c) Cumadan önce kılınan dört rekâtın delili:

“Ğunyetü’l Müstemlî fî Şerhi Münyeti’l Musallî, ma’rûf bi’l Halebî Kebîr” isimli eserde şöyle denilmiştir: “Cumadan önce kılınan dört rekâtın delili, öğle namazının sünneti bahsinde geçen Rasûlullah (s.a.v)’in zevalden sonra dört rekât namaz kılmaya devam ettiğidir. Bu, aynı şekilde Cuma’yı da kapsamaktadır…”

Müslim’in, Ebû Hureyre (r.a)’dan rivayetinde, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Her kim gusül abdesti alır, sonra Cumaya gelir, nasip olduğu kadar namaz kılar, sonra (imam) hutbesini bitirinceye kadar susup dinler, sonra da (imamla) birlikte (Cumayı) kılarsa, o Cuma ile gelecek Cuma arasındaki (günahları) üç gün de ziyadesiyle birlikte bağışlanır…”

Bu (rivayet) hutbeden önce namaz hakkında açık bir delildir. Keza İbn-i Ebî Şeybe’nin ve Abdürrezzak’ın zikrettiği üzere Abdullah b. Mesûd (r.a) da Cumadan önce dört rekât namaz kılıyordu.

Sevrî, Atâ b. Sâib, Ebû’l Ahvas es-Sülemî’den Abdürrezzak’ın rivayet ettiğine göre şöyle demiştir: “Abdullah bize, Cumanın farzından önce dört rekât sünnet, ardından iki rekât farz sonra da dört rekât sünnet kılmamızı emrediyordu…”

Tahâvî, “gece ve gündüz nafileler nasıldır? babında”, keza en-nîmevî, “Âsârü’s-Sünen”’de şöyle rivayet etmiştir: Cebele b. Sühaym, “Abdullah b. Ömer Cumadan önce dört rekât namaz kılar, arasını da selam ile ayırmazdı. Cuma namazının farzından sonra iki rekât, sonra da dört rekât kılardı” diye anlatmıştır… (Teshîl li Mesâi’l-Kudûrî)

Bu yazı yorumlara kapalı.