Kategori: İtikâf

İtikâf

Bir kimse günlerce itikâfa girmeyi nezrederse, o günlerin gecelerinde de itikâfta olması gerekir mi, geceyi gündüzden ayırabilir mi? Bir kimse geceleri itikâfta olmayı nezrederse, o gecelerin gündüzleri de itikâfta olması gerekir mi, gündüzü geceden ayırabilir mi? Bir kimse kalbinden itikâfa girmeyi nezrederse itikâf vacip olur mu, yoksa itikâfın vacip olması için nezirde bulunurken diliyle söylemesi gerekli midir? Muayyen olmayan (hangi ay olduğunu belirtmeden) bir ay itikâfa girmeyi nezrederse, gündüzleri gecelerden ayırabilir mi? Bir kimse itikâfa gireceği günleri nezrederken yalnız gündüzleri itikâfta olmayı niyet ederek nezirde bulunursa, hükmü ne olur ve itikâfa ne zaman girip ne zaman çıkar? Bir kimse itikâf için nezirde bulunduğunda “günler” kelimesini söylerken sadece gündüzleri veya geceleri niyet ederse hükmü ne olur? İtikâf yapmaya niyet ederken “gece” veya “gün” kelimelerini cemi, tesniye ve müfred olarak kullanma arasında hüküm açısından ne fark vardır? Nezrederken “ay” kelimesini zikrederek, bir ay itikâfa girmeyi nezreder de, sadece gündüzleri veya sadece geceleri girmeyi niyet ederse yahut gündüzleri veya geceleri istisna ederse hükmü ne olur? Şeriatta günün gecesi veya gecenin gündüzü ne zamandır? Nezirde bulunduğu kelimeyi tesniye veya cemi olarak söylemişse itikâfa ne zaman girer ve ne zaman çıkar? “Hac/menasik günlerinde gece, geçen güne tâbidir” sözünü açıklayınız?

İtikâf

İtikâftaki kimse, mescidin içinde veya dışında, ön veya arka yoldan, gece veya gündüz, kasten veya unutarak cima ederse itikâfı bozulur mu? İtikâftaki kimsenin karısını öpmesi, dokunması ve (tefhîz) uyluktan faydalanması caiz midir? İtikâftaki kimse, öper, dokunur ve uyluktan faydalanır da menisi gelir veya gelmezse itikâfı bozulur mu? İtikâfçıya öpme, dokunma ve tefhîz gibi cimaya ileten sebeplerin haram kılındığını öğrendik. O halde neden, oruçta ve hayız halinde de cima haram olmasına rağmen, öpme, dokunma ve tefhîz gibi cimaya ileten sebepler de haram kılınmamıştır? İtikâfçının düşünerek veya bakarak menisi gelirse veya geceleyin sarhoş olursa yahut unutarak yemek yerse itikâfı bozulur mu? İtikâfçı kasten yer veya ve dinden dönerse itikâfı bozulur mu? İtikâfta bayılır veya delirirse itikâfı bozulur mu?

İtikâf

İtikâfçı susmayı ibadet itikat ediyorsa, susmasının hükmü nedir? İtikâfçı susmayı ibadet itikat etmiyorsa susmasının hükmü nedir? “Sükût” ile “samt” arasında ne fark nardır? Susmak ne zaman vacip, ne zaman farz olur? İtikâfçının itikâfta konuşması mekruh mudur, itikâfçının hangi sözleri konuşması caizdir? Sair zamanlarda mescitte konuşmanın veya konuşmak için toplanmanın hükmü nedir? Hayırlı söz konuşmaktan maksat nedir?

İtikâf

Vacip veya nafile itikâfa giren bir kimseye mescitte yemek, içmek ve uyumak caiz midir? İtikâf haricinde mescitte yemek, içmek ve uyumak caiz midir? İtikâf haricinde bir kimse mescitte yemek, içmek ve uyumak isterse nasıl bir yol takip etmesi gerekir? İtikâfa giren bir kimse mescitte herhangi bir akit yapabilir mi? İtikâfa giren bir kimse mescitte ticaret yapabilir mi? İtikâfçının, yemek, içmek, uyumak ve kendisinin yahut çoluk-çocuğunun muhtaç olduğu alış-veriş, nikâh ve ric’at gibi akit işlerini mescitte yapabileceğini söylediniz. O halde şayet bunlar için mescitten çıkarsa itikâfı bozulur mu? İtikâfçıya yemek getiren olmazsa, yemek satın almak için dışarı çıkabilir mi? İtikâfçının, mescide satılık bir şey getirmesi caiz midir? İtikâfçının mescide eşya ve para getirmesi caiz midir? Mescitte itikâfçıdan başkasının alış-veriş yapmasının, yemek yemesinin ve uyumasının hükmü nedir? Mescitte ayakları kıbleye uzatmanın hükmü nedir?

İtikâf

Başa çokça gelen tabii veya şer’î bir ihtiyaçtan dolayı itikâftan dışarı çıkıldığında itikâfın bozulmayacağını öğrendik. O halde başa çokça gelmeyen, boğulan bir kimseyi kurtarmak veya itikâfa girdiği mescidin yıkılması gibi durumlarda dışarı çıktığında itikâfı bozulur mu? İtikâfta olan bir kimse unutarak veya zorla/ikrah yoluyla yahut küçük abdest bozmak için itikâftan çıkar da alacaklısı bir saat/müddet kendisini hapsederse yahut hastalık sebebiyle çıkarsa itikâfı bozulur mu? İtikâfta olan bir kimse cihat için umumi seferberlik ilan edildiğinden dolayı itikâftan çıkarsa hükmü ne olur?

İtikâf

İtikâfta bulunan kişi itikâf yerinden özürsüz olarak bir vakit dışarı çıkarsa ne gerekir, bu durum vacip ve nafile itikâfta değişir mi? Nezir itikâfı nasıl kaza eder? Nafile itikâfı kaza etmesi gerekir mi? İtikâfın; cima, hayız, delilik, uzun süre bayılma, hasta ziyareti maksadıyla dışarı çıkma gibi sebeplerden dolayı bozulması arasında bir fark var mıdır? İtikâf, dinden dönme suretiyle bozulursa kazası gerekir mi? İtikâfta dışarı çıkma ne kadar bir vakit olursa itikâf bozulur?

Cuma

Bir kimse itikâfa girdiği yerden Cumaya gitmek için ne kadar önce çıkabilir? Bir kimse bir mescide girdiğinde hemen farza veya sünnete başlarsa tahiyyetü’l-mescit namazı yerine de geçerli olur mu? Cumadan sonra sünnet olarak dört rekât mı yoksa altı rekât mı kılmak sünnettir? Cumadan sonra zuhr-u âhir kılmanın hükmü nedir? Bir şehirde birden fazla yerde Cuma kılmanın hükmü nedir? Cumanın farz olmayıp onun yerine öğle namazını kılmanın yeterli olacağına inanmanın hükmü nedir? İtikâfta bulunan kişi Cuma namazı kılmak için gittiği Cuma mescidinde, Cumayı sünnetleriyle birlikte eda edebileceği süreden daha fazla durursa itikâfı bozulur mu? İtikâfta bulunan kişi büyük veya küçük abdest bozmak için çıkar da, evine gider ve orada bir müddet durursa itikâfı bozulur mu? İtikâftaki kişi için hasta ziyaret etme ve cenaze namazı kılma hususunda ruhsat olduğuna dair Peygamber (s.a.v)’den rivayet olunan hadis hakkında ne dersiniz? Bir kimse itikâfta olur ve itikâftayken hac veya umre için ihrama girerse, hac ve umre de Cuma namazına çıkmak gibi şer’î bir özür sayılır mı? Eğer itikâfı bitinceye kadar haccın vaktinin geçeceğinden korkarsa ne yapması gerekir?

İtikâf

Vacip olan bir itikâfta dışarı çıkılabilir mi, çıkılırsa hükmü ne olur? Kadının evindeki mescitten dışarı çıkması da aynı hükme dâhil midir? Vacip olan bir itikâfta hangi sebeplerden dolayı dışarı çıkılabilir? İtikâftaki kişinin iki evi olur da, küçük veya büyük haceti için dışarı çıktığında onların uzak olanına giderse itikâfı bozulmuş olur mu? Yakında olmasına rağmen mescidin helâsını bırakıp da helâ için evine giderse, itikâfı bozulmuş olur mu? Küçük veya büyük hacet için çıkıp da, sonra hasta ziyareti veya cenaze namazına giderse itikâfı bozulmuş olur mu? İtikâf yapan kişinin mescitten çıkmasını caiz kılan tabii ihtiyaçtan maksat nedir? İtikâf yapan kişi mescitte yıkanma imkânı bulur da yıkanmak için dışarı çıkarsa itikâfı bozulmuş olur mu? Mescidi temiz tutmanın hükmü nedir? Vacip olan itikâfta dışarı çıkmanın haram olduğunu söylediniz. O halde kişi nafile veya sünnet itikâfta dışarı çıkabilir mi? İtikâf yapan kişinin mescitten çıkmasını caiz kılan şer’î ihtiyaçtan maksat nedir? Bir kimse, oruç tutulması yasak olan beş günde itikâfa girmeyi nezrederse hükmü ne olur?

İtikâf

Bir kimse Ramazan ayında itikâfa girmeyi nezrederse, Ramazan orucu itikâf orucunun yerine geçer mi? Bir kimse nafile oruç tutar, sonra da o gün itikâfa girmeyi nezrederse hükmü ne olur? Bir kimse, muayyen (belirli) bir ay oruç tutmayı nezreder, sonra da aynı ay itikâfa girmeyi de nezrederse, birinci nezrine binaen tutacağı oruç itikâf orucunun yerine de geçerli olur mu? Bir kimse, ebediyen oruç tutmayı nezreder, sonra da itikâfa girmeyi nezrederse, birinci nezrine binaen tutacağı oruç itikâf orucunun yerine de geçerli olur mu? Ramazan ayında itikâfa girmeyi nezreden kimse girmezse, bunu başka bir Ramazanda yapabilir mi? Bir kimse kendine muayyen bir ayın itikâfını vacip kılar da, itikâfı bu aydan önceki veya sonraki bir ay yaparsa hükmü ne olur? Ramazan ayında itikâfa girmeyi nezreden kimse, Ramazan ayında oruç tutamazsa, kazasını tutarken nezrettiği itikâfını da yapabilir mi? Ramazan ayında itikâfa girmeyi nezreden kimse, Ramazan ayında oruç tutamazsa, kazasını tutarken nezrettiği itikâfı da yaptığı takdirde kaza orucu itikâf orucu yerine de geçer mi? Ramazan ayında itikâfa girmeyi nezreden kimse, nezrettiği bu itikâfı Ramazanın edasının ve kazasının haricindeki bir zamanda kaza edebilir mi? Ramazan ayında itikâfa girmeyi nezreden kimse, itikâfa girmeyi nezrettiği o Ramazanın kazasından başka bir vacip orucu tutarken, nezrettiği bu itikâfı yaparsa geçerli olur mu? Ramazanın edasında ve kazasında nezrettiği itikâfı yerine getirmesi ile bunların haricindeki bir zamanda nezrettiği itikâfı yerine getirmesi arasında ne fark vardır?